iNFORMACIJATukuma novada Dome 2019. gada 28. martā pieņēma lēmumu (prot.Nr.4,13.§) "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma "Jaunbirznieki", Tumes pagastā, Tukuma novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 90840030068" ar mērķi detalizēt teritorijas atļauto izmantošanu un apbūves parametrus, paredzēt zemes vienības sadalīšanu septiņās apbūves vienībās, risināt nepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu, t.sk. piebraucamo ceļu (ielu) izbūvi piekļuves nodrošināšanai.

Saskaņā ar 2019. gada 28. novembra Tukuma novada Domes lēmumu (prot.Nr.18,27.§) tika nolemts nodot detālplānojuma projektu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.

Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš ir no 2019. gada 10. decembra līdz 31. decembrim.  Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojumu var iepazīties Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4 (3. stāvā Arhitektūras nodaļā), valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas tīmekļa vietnē www.geolatvija.lv  un pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2019.gada 18. decembrī plkst. 16.00 Tukuma novada Domē, 2. stāva zālē.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA "Vidiņi MS", izstrādes vadītāja - Tukuma novada Domes arhitekte Aivita Milta, detālplānojuma izstrādātājs – SIA "METRUM". Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4, Tukumā.  Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties pie Tukuma novada Domes arhitektes Aivitas Miltas, tālr. 63107217. 

LĒMUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA PUBLISKO APSPRIEŠANU

DETĀLPLĀNOJUMA PASKAIDROJUMA RAKSTS

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOSACĪJUMI

DETĀLPLĀNOJUMA PIELIKUMI