Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldības īpašuma - nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, (telpa Nr.29 ēkas pirmajā stāvā, saskaņā ar 21.10.1997. inventarizācijas lietu Nr.2141) ar kopējo platību 12,7 m2 nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 19.martā plkst. 15:30 Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, Konferenču zālē.
Publicējamā informācija par nomas objektu


NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS

2012.gada 21.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – piecas cirsmas nekustamajā īpašumā „Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvuši:

1. Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA „LATSIN" : cirsmas Nr.2 (izcērtamais apjoms 770 m³) un Nr.5 (izcērtamais apjoms 311 m³);

2. SIA „LASKANA - LOGISTIC" cirsmas Nr.1 (izcērtamais apjoms 387 m³), Nr.3 (izcērtamais apjoms 552 m³) un Nr.4. (izcērtamais apjoms 825 m³).

2013.gada 15.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu ir ieguvuši:

1. Dana Bataraga nekustamo īpašumu „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā;
2. Elmārs Muižnieks nekustamo īpašumu „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā.

Tukuma novada Dome 2012.gada 21.septembrī pl.11.00 Tukuma novada Domes Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko pašvaldības kustamās mantas - piecu cirsmu nekustamajā īpašumā "Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā izsoli.

Tukuma novada Dome 2013.gada 19.martā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1000,00.

Īpašuma apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579.

Izsoles noteikumi.

Nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36 Tukumā, izsole notiks 2013.gada 19.februārī, plkst. 15:00, Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā,  Sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

 Tukuma novada Dome 2013.gada 15.janvārī Talsu ielā 4, Tukumā, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1. Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.15:00). Sākuma cena Ls 1200,-

Apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579. Izsoles noteikumi

2. „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls 4300,-. Izsoles noteikumi

3. „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls  3300,00,-. Izsoles noteikumi

Apskate, iepriekš zvanot uz Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldi pa tālruni: 63154869.