Tukuma novada Dome 2013.gada 24.septembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas traktora tehnikas K-700A, reģistrācijas Nr.T1935LP, 1986.gads, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1725,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa tālruni 29249364.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0279.

Tukuma Sporta skola 2013.gada 3.septembrī plkst.15.00 skolas administrācijas telpās, Kuldīgas ielā 74 (3.stāvs), Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa TOYOTA COASTER, 1997.gads, reģistrācijas Nr. DD 5694, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 2050,00.
Apskate, iepriekš zvanot skolas darbiniekam pa mob. tālruni 29187208
Izsoles noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma Sporta skolas administratīvajās telpās darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Pirms izsoles dalībniekam Tukuma Sporta skolas kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9080 900 0278.

2013.gada 28.maijā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – M. Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvusi Ludmila Gorevalova.

Tukuma novada Dome 2013.gada 28.maijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 4560,00.
Īpašumu var apskatīt darba dienās to atrašanās vietās, iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 29104617.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 10,00. Izsoles noteikumi

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Durbes ielā 40, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 900 3930. Izsoles sākumcena: Ls 800, nodrošinājums Ls 80, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013.gada 2.augustā plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013.gada 16.jūlijam plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

2013.gada 19.martā rīkotajā izsolē nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, ar kopējo platību 12,7 m2, kadastra Nr.9001 001 0390 001 060, nomas tiesības ir ieguvusi Ligita Jermolajeva.

2013.gada 19.martā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – viendzīvokļa dzīvojamo ēku Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvis Viktors Zinovjevs.

Par nekustamā īpašuma „Pirts", Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu, Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldība iznomā šādas nedzīvojamās telpas:
- Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 18,0 m2 (telpa Nr.8, ēkas otrajā stāvā, saskaņā ar 27.08.2004. tehniskās inventarizācijas lietu Nr.1102, būves kadastra apzīmējums 9001 004 0768 001);
- „Gobās", Zentenē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 20,2 m2 (telpa Nr.3 5,9 m2 platībā, Nr.4 14,3 m2 platībā, saskaņā ar 05.11.2012. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būves kadastra apzīmējums 9096 002 0176 001).

Kontaktpersona: Tukuma novada Domes Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālists Guntis Bondars, tālrunis 63107242