Tukuma novada Dome 2014.gada 8.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1550,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi pa tālruni 26518987.Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi

2013.gada 12.novembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi akciju sabiedrība „Saldus mežrūpniecība".

2014.gada 4.februāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Zeltabirzes, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi SIA „Metsa Forest Latvia".

Tukuma novada Dome 2013.gada 12.novembrī pl.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90780020061), 26. un 32. nogabali 5,2 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms - 1978,68 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - Ls 60 000,00.

Cirsmu apskate notiks 2013.gada 1.novembrī plks.11:00. Pulcēšanās pie Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ēkas (Ezera ielā 1a, Sēmes pagastā, Tukuma novadā). Papildus informācija pa mob. tālr. 26430536.

Izsoles noteikumi

2014.gada 7.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – autobusu Iveco Daily 50 ir ieguvusi SIA „GRATA JG".

Tukuma novada Dome 2013.gada 29.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 6200,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa mobilo tālruni 22015711.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.februārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

2013.gada 24.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – traktora tehniku K-700A ir ieguvis Andris Jurševics.

Tukuma novada Dome 2014.gada 7.janvārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 3410,00.

03.09.2013. Tukuma Sporta skolā notikušajā izsolē kustamo īpašumu automašīnu TOYOTA COASTER nosolīja SIA "BJ PROJEKTS".