Tukuma novada Dome 2019.gada 20.novembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas - taras kluču 8,26 m3 ( lapu koks, 2,4 m un 3,0 m gari), kuri atrodas pie Durbes pils, M.Parka ielā 7A, Tukumā, Tukuma novadā, izsoli. Sākuma cena 222,84 EUR (divi simti divdesmit divi eiro 84 centi), bez PVN.

Taras kluču apskate un papildus informācija pa mobilo tālruni 29104617 (V.Bērzājs)

Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 22,28 EUR apmērā un dalības maksa 5,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoļu dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2019.gada 19.novembrim plkst.12:00.

Izsoles noteikumi