Tukuma novada Dome 2015.gada 7.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Katlu māja", Zentenes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 2900,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes vadītājai S.Rabkevičai, mob. tālr. 26430536.
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2015.gada 7.aprīlim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 290,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi