Tukuma novada Dome 2014.gada 5.augustā plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Kultūras pils", Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.3, telpu grupā 005 ar kopējo platību 82,3 m2 nomas tiesību otro izsoli. Sākuma cena 0,34 euro/m2.

Apskate, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi pa tālruni 29429399.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domē 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 5.augustam plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā dalības maksa EUR 10,00.