Tukuma novada Dome 2011.gada 22.novembrī pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko nekustamā īpašuma Meža zemi „Baltais mežs", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Kopējā platība 66 ha. Sākumcena Ls 68 000,-.
Īpašumu var apskatīt darba dienās tā atrašanās vietā, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes Džūkstes pakalpojumu centru pa tālruni: 63154660.

Izsoles noteikumi.
I

zsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes telpās 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā ir jāsamaksā izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 100,-.