iNFORMACIJA2020. gada 27. martā notika Tukuma pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Tukuma ūdens”, SIA “Tukuma siltums” un SIA “Komunālserviss TILDe” dalībnieku sapulces, kurās tika pieņemts lēmums sniegt iedzīvotājiem maksimāli iespējamo atbalstu, lai palīdzētu ģimenēm (personām) pārvarēt radušos krīzes situāciju.
Tas nozīmē, ka ģimenes (personas):

1) kuras ir nonākušas krīzes situācija vai apstākļos, ko var radīt zaudēts darbs,
2) kurām ir ierobežotas iespējas būt ekonomiski aktīvām,
3) kurām ir nepieciešamība ievērot pašizolāciju (mājas karantīnu).

attiecīgajam pakalpojumu sniedzējam var lūgt piemērot šādu atbalstu:

• nepiemērot soda procentus un nepārtraukt komunālo pakalpojuma sniegšanu, ja par tiem tiek kavēti maksājumi,
• vienoties par vēlāku komunālo pakalpojumu apmaksu.

Minēto atbalstu būs iespēja saņemt par periodu no 2020. gada 12. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim vai brīdim, kamēr valstī noteikta ārkārtējās situācijas spēkā esamība.
LŪDZAM IEVĒROT!
Lai ģimene (persona) pieteiktos uzskaitīto atvieglojumu saņemšanai, ar rakstisku iesniegumu:

• jāvēršas pie sava apsaimniekotāja, ar kuru ir noslēgts līgums par attiecīgās ēkas apsaimniekošanu,
• vai jāvēršas pie SIA “Tukuma ūdens”, SIA “Tukuma siltums” vai SIA “Komunālserviss TILDe”, ja ar šiem pakalpojumu sniedzējiem ir noslēgts līgums par komunālo pakalpojumu saņemšanu.

Iesniegumā ir jābūt atsaucei uz vismaz vienu no trijiem augstāk norādītajiem apstākļiem, pēc iespējas pievienojot klāt situāciju apliecinošus dokumentus, piemēram, dokumentus, kas apliecina, ka kopš ārkārtas situācijas izsludināšanas persona ir zaudējusi darbu vai persona ir bezdarbnieks.