01 Projekts “NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai” (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future)

ES programmas “Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) izsludinātajā atklātā projekta konkursa 2.darbības “Demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība” 2.1.apakšaktivitātē “Pilsētu sadraudzība” tika īstenots Tukuma novada Domes projekta iesniegums “NVO kā spēcīgs instruments Eiropas nākotnes stiprināšanai” (NGOs as a powerful tool for strengthening Europe’s future). Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru dialogu un savstarpēju saprašanos starp Eiropas valstu dalībniekiem tādējādi vairojot iedzīvotāju solidaritāti un rodot jaunas, inovatīvas idejas Eiropas savienības nākotnes stiprināšanai.

Projekts tika īstenots Tukuma Rožu svētku laikā no 13. līdz 15.jūlijam, uzaicinot dalībniekus no Tukuma pašvaldības sadraudzības pilsētām – Pluņģes (Lietuva) un Andrihovas (Polija). Projekta ietvaros tika veicināta NVO un pašvaldības pārstāvju savstarpējā sadarbība un saprašanās, klātesošie dalījās pieredzē un apsprieda jaunas idejas par solidaritātes vairošanu iedzīvotāju vidū un Eiropas nākotnes attīstību. Tā kā Tukuma pašvaldība ir vadošais partneris, tad Tukuma novada Dome organizēja projekta aktivitātes, nodrošināja naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumus, organizēja seminārus un tikšanos ar projektā iesaistīto valstu dalībniekiem.
13/07/2018 tika rīkota paneļdiskusija “NVO demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība ES stiprināšanā”, kuras laikā tika sagatavota runa un prezentācija ne tikai no Tukuma novada pašvaldības puses, bet uzstājās arī Tukuma novada sadraudzības pilsētas Šēseles pārstāvis Deitmar Hornig, kurš dalījās pieredzē par NVO darbu Vācijā. Diskusijās iesaistījās visi projekta dalībnieki, tika apspriesti jautājumi par Eiropas Savienības nākotni, NVO lomu sabiedrībā un pilsonisko līdzdalību.


Foto: Paneļdiskusija “NVO demokrātiskā iesaistīšanās un pilsoniskā līdzdalība ES stiprināšanā”
14/07/2018 tika organizēts forums “NVO skatījums par ES nākotni un sadarbības iespējām”. Projekta dalībnieki savā starpā dalījās pieredzē par NVO darbu, apsprieda kopīgās intereses un vērtības. Ikvienam dalībniekam bija iespēja raksturot sev vēlamo Eiropu un sniegt inovatīvus priekšlikumus Eiropas Savienības stiprināšanai. Foruma laikā projekta dalībnieki dibināja savstarpējus kontaktus, lai nākotnē būtu iespējams sadarboties gan dažādu projektu īstenošanā, gan citos jautājumos. Forums bija saistošs ikvienam dalībniekam, jo prezentācijā, diskusijās un kopīgās aktivitātēs iesaistījās dažāda vecuma, dzimuma un valstu pārstāvji. Forumā ar dažādu sadarbības spēļu un aktivitāšu palīdzību tika veidota sapratne par pilsonisko līdzatbildību un ikviena indivīda savstarpējās sadarbības nozīmi ES nākotnes stiprināšanā.

Foto: Forums “NVO skatījums par ES nākotni un sadarbības iespējām”
Šīs dienas ietvaros, lai rosinātu dalībnieku iesaistīšanos svētku norisē, veicinātu savstarpējo saprašanos un sadarbību, kā arī paplašinātu Eiropas Savienības piederības sajūtu, projekta dalībnieki no Polijas (folkloras grupa) piedalījās svētku koncertā. Rožu svētku laikā projekta dalībnieki piedalījās dažādos svētku pasākumos, tostarp arī svētku gājienā “Rožu svētku parāde” un Svētku simbola – rožu vainaga veidošanā.


Foto: Polijas dalībnieku sniegtais koncerts, svētku gājiens “Rožu svētku parāde” un rožu vainaga veidošana
15/07/2018 Svētdienā tika organizētas radošās darbnīcas, kuru laikā projekta dalībnieki satuvinājās veidojot ziedu kompozīciju ar nosaukumu "Eiropa mūs vieno". Tā kā kompozīcija tika veidota skvērā pilsētas centrā, to varēja apskatīt gan pilsētas iedzīvotāji, gan viesi.

Foto: Kompozīcija “Eiropa mūs vieno”

Kopējā projekta izmaksas ir 7500,00 euro, no kurām Eiropa pilsoņiem finansējums (100%) – 7500,00 euro, ja tiek sasniegti projektā izvirzītie mērķi.

04

 

07

 

11