CirmasTukuma novada Dome 2018.gada 22.augustā no plkst.15:00 līdz 16:15 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) cirsma kvartālā Nr.1, nogabalā Nr.2 nekustamajā īpašumā „Brencīši”, Tumes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9084 009 0349), 1,9 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 667,77 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 21 100,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI),

2) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.1, 2, 3, un 4 nekustamajā īpašumā „Zīļu mežs”, Tumes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9084 007 0085), 4,3 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1282,81 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 30 200,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI),

3) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.1 un 2 nekustamajā īpašumā „Kundziņu mežs”, Degoles pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9046 002 0122), 3,5 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 545,64 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 11 100,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI),

4) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.10 un 16 nekustamajā īpašumā „Jaundzērves”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9078 008 0170), 3,6 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 941,55 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 36 100,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI), 

5) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.12, 13, 20 un 22 nekustamajā īpašumā „Jaundzērves”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9078 008 0170), 3,8 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1151,97 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 45 100,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI),

6) cirsmas kvartālā Nr.1, nogabalos Nr.3, 5, 6, 8, 10, 11 un 12 nekustamajā īpašumā „Jaundzērves”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra apzīmēj.Nr.9078 008 0177), 6,6 ha kopplatībā, pārdodamais apjoms – 1966,93 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 49 000,00 (bez PVN) (IZSOLES NOTEIKUMI).

Cirsmu apskate notiks 2018.gada 17.augustā plkst.9:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv. Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums un dalības maksa (skat. izsoles noteikumus pielikumā).

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2018.gada 20.augustam plkst.12:00.