Attīstības plānošanas dokumenti


TERITORIJAS PLĀNOJUMS

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023. GADAM
(spēkā esošā redakcija)


DETĀLPLĀNOJUMI

N.p.k. Detālplānojuma
nosaukums
Pilsēta /
pagasts
Kadastra Nr. Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu Nr., datums, lēmuma Nr.
1. Detālplānojums
Raudas ielā 39a
Tukums 9001 001 0563 26.04.2007. saistošie noteikumi Nr.9 „Par detālplānojumu zemes gabalam Raudas ielā
39a” 
2. Detālplānojums
zemesgabaliem Smilšu ielā 21 un Tulpju ielā 1
Tukums   20.11.2008. saistošie noteikumi Nr.24 „Par detālplānojumu zemes gabaliem Smilšu ielā
21, Tukumā, un Tulpju ielā 1, Tukumā
3. Detālplānojums
nekustamajam īpašumam Mazā Gravas ielā 41
Tukums 90010030468 29.04.2010. (prot. Nr.4, 3.§.) saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par detālplānojumu”
4. Detālplānojums zemes vienības

„Lielrenči” daļai

Pūres

pagasts

90740040091 22.10.2009. saistošie noteikumiem Nr.19

(prot. Nr.10, 3.§.) „Par detālplānojumu zemes vienības „Lielrenči” daļai Pūres pagastā, Tukuma novadā”).

5.
Sēmes
pagasts
9078 009 0080 mes pagasta padomes 22.01.2009. saistošie noteikumi Nr.1 Detālpnojums nekustamajam īpašumam Ziedlapas
6. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunķīvītes”
Slampes pagasts   Slampes pagasta padomes 26.02.2009. saistošie noteikumiem Nr.2 „Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunķīvītes””
7. Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Čiekuri” Slampes pagasts 9080 001 0072 27.05.2010. (prot. Nr.6, 6.§.) lēmums un
izdoti saistošie noteikumi Nr.26 „Par
detālplānojumu nekustamajam īpašumam
„Čiekuri”, Slampes pagastā, Tukuma novadā”
8. Detālplānojums
nekustamajam
īpašumam
„Jaunviesturi”
Tumes pagasts 9084 009 0158 29.07.2010. (prot. Nr.8, 44.§.) saistošie
noteikumi Nr.33 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Jaunviesturi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.
9.  Detālplānojums
nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā
Tumes pagasts 9084 002 0128 23.12.2010. (prot. Nr.14, 7.§.) saistošie noteikumi Nr.52 „Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Bergi”, Tumes pagastā, Tukuma novadā”.

Pieņem-šanas datums
Aktuālā redakcija
Saistošo noteikumu
Nr.
Dokuments
Nosaukums
PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS
2013.

26.01.2017.

 22

Dokuments

Struktūra

Tukuma novada pašvaldības nolikums
2018. 25.01.2018. 1 Dokuments

Par Tukuma novada pašvaldības 2018. gada budžetu

Infografika

 

TUKUMA NOVADA SIMBOLIKA UN PAŠVALDĪBAS NODEVAS
2016. 29.06.2016 19 Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības nodevām
2015. 08.06.2015 13 Dokuments

Par Tukuma novada simboliku

- Plašāka informācija par Tukuma novada ģerboni un logotipu

IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA
2016. 11.03.2016. 2. Dokuments Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei
2015.

01.01.2017.

5. Dokuments

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.

2013.

01.06.2015.

42.

Dokuments

Par pašvaldības galvojumu studiju un studējošā kredīta saņemšanai

2011.

01.01.2017.

 13. Dokuments

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (Spēkā no 01.01.2017.)

2011. 29.05.2014.  22. Dokuments

Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību Tukuma novadā

2010.

27.10.2016.

40. Dokuments Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā
2010.

24.11.2016.

42. Dokuments

Par bērnu ēdināšanas maksas Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, noteikšanas kārtību (Spēkā no 01.01.2017.)

SOCIĀLĀ JOMA
2017. 30.03.2017. 5. Dokuments Par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Tukuma novada pašvaldībā
2013. 26.01.2017 Dokuments Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem
2016. 24.03.2016. 11. Dokuments Par atvieglojumiem higiēnas pakalpojumam Tukuma novada pašvaldībā
2015. 18.01.2018. 26. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem
2018. 28.06.2018. 12. Dokuments Par grozījumiem 2015.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „ Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” maksas pakalpojumiem”
2015. 18.01.2018. 10. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem un sociālo darbu
2015. 22.02.2018. 9. Dokuments Par sociālo palīdzību Tukuma novada pašvaldībā
2014. 17.05.2018.  3. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem 
2013.

18.12.2017. 

10. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības finansiālo atbalstu audžuģimenēm un sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem
2012. 18.12.2017.  20. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības noteikto kustamo un nekustamo īpašumu, kas netiek ņemts vērā, atzīstot ģimeni (personu) par trūcīgu vai maznodrošinātu
2012. 10.06.2013. 5. Dokuments Par prioritāro bezdarbnieku iesaistes kārtību algotu pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā
2011. 18.12.2014. 4. Dokuments Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu  
KOMUNĀLĀ JOMA
2015. 18.12.2017. 22. Dokuments

Par pašvaldības līdzfinansējumu īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmai Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai pārvaldnieku) ierosinājuma.

2009. 23.10.2014. 23 Dokuments Par valsts budžeta autoceļu fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtību ielu un ceļu uzturēšanai Tukuma novadā
2010. 13.05.2010. 5. Dokuments Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes pēc fizisko personu ierosinājuma.
2010. 08.10.2013. 11. Dokuments

Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā pēc iedzīvotāju(dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma.

2010. 25.07.2010 14. Dokuments

Par jauno ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma.

2010.  06.08.2010.  15. Dokuments

Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma.

2010. 06.08.2010. 16. Dokuments Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādes maģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma.
2010. 25.07.2013. 53. Dokuments Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā.
2016. 14.o2.2017. 24. Dokuments Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu
2017. 13.10.2017. 10. Dokuments Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu Tukuma novada pašvaldībā
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
2016. 11.07.2016. 15. Dokuments Par kārtību bērnu rotaļu laukumos.
2015.

02.07.2015.

17. Dokuments Par Tukuma novada sabiedriskās kārtības noteikumiem.
2010. 24.10.2013. 18. Dokuments

Par kārtību Tukuma pilsētas Skeitparka teritorijā.

2018. 26.07.2018. 9. Dokuments Par kārtību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu stadionu teritorijā
MĀJOKĻI UN NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
2018. 26.04.2018. 5. Dokuments Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
2018. 26.04.2018. 6. Dokuments Par kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība sniedz palīdzību kvalificēta speciālista nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu
2016. 08.04.2016. 6. Dokuments

Par Tukuma novada pašvaldībai piekrītošo vai piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu.

2015. 10.04.2015. 6. Dokuments Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs.
2018. 26.04.2018 7. Dokuments Par Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai
2014.

18.12.2017.

20. Dokuments
Par nekustamā īpašuma nodokli Tukuma novadā.
2012.  05.09.2012. 17. Dokuments

Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

2010. 11.03.2015.  20. Dokuments Par īres (apsaimniekošanas) un pakalpojumu maksājumu parāda līgumsoda aprēķina apturēšanu vai līgumsoda dzēšanu pašvaldības bilancē esošajās dzīvojamās mājās
2017.  28.09.2017. 16. Dokuments Par pašvaldības dzīvojamo telpu atsavināšanu
TAKSOMETRU PĀRVADĀJUMI
2011.  30.01.2014.  7. Dokuments

Par maksimālajiem tarifiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru Tukuma novadā

2009. 24.04.2014. 23. Dokuments

Tukuma novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi

TIRDZNIECĪBA UN ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANA
2011. 01.01.2014. 10. Dokuments Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Tukuma novadā
2010. 24.04.2014. 50. Dokuments Par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnēs Tukuma novadā
2010. 24.04.2014. 51. Dokuments Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Tukuma novadā
BŪVNIECĪBA
2016. 29.06.2016. 18. Dokuments Par pašvaldības palīdzību ēku fasāžu atjaunošanai
2015. 09.06.2015. 8. Dokuments Kārtība, kādā sakārtojamas, konservējamas vai nojaucamas, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves
2010. 01.01.2014. 43. Dokuments Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā
CITAS JOMAS
2016 13.10.2016. 16. Dokuments Par licencēto makšķerēšanu Kliģu ezerā
2016. 28.01.2016. 1. Dokuments Par Tukuma novada Domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu
2013. 25.07.2013.  6. Dokuments Par koku ciršanu ārpus meža Tukuma novadā
2012.  02.07.2012. 15. Dokuments
Par vietējās nozīmes dabas pieminekļa statusa noteikšanu
2010. 02.10.2010.  34. Dokuments
Par augstas detalizācijas tipogrāfiskās informācijas aprites kārtību Tukuma novadā
2010. 04.06.2010. 8. Dokuments
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novadā
2010. 01.01.2014.  17. Dokuments
Par Tukuma novadā esošo kapsētu uzturēšanu
2017. 26.01.2017. 1 Dokuments Par suņu un kaķu turēšanu Tukuma novadā
2016. 12.04.2017. 35 Dokuments Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un pašvaldības nodevas aprēķināšanas kārtību Tukuma novadā
2017. 20.03.2018. 13 Dokuments Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Tukuma novadā

 

2017. gada 21. decembra Tukuma novada Domes  lēmums par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm (skatīt šeit).