TUKUMA NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA LĪDZ 2033. GADAM

Lēmums "Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam izstrādes uzsākšanu"par

Lēmums "Par Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2033.gadam gala redakcijas apstiprināšanu"


TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2011. - 2023. GADAM

27.08.2015. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu apstiprināšanu"

Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu apstiprinātā redakcija

     28.01.2016. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu īstenošanu"

     28.01.2016. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes   2012.gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļas atcelšanu"

 

Paziņojums par izmaiņām Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos saistībā ar Tukuma novada teritorijas plānojumu   

      26.10.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" un darba uzdevums

     21.12.2017. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada Domes 2017.gada 26.oktobra lēmuma "Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Sēmes pagastā, Tukuma novadā" atcelšanu"

 

TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2011. - 2023.GADAM GROZĪJUMU IZSTRĀDE

 25.01.2018. Tukuma novada Domes lēmums "Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2013.gadam grozījumu izstrādi"

Paziņojums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.–2023.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu


TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2015.-2021.GADAM
      Rīcības plāns (RP 2020.1, aktualizēts 30.01.2020.)
      Investīciju plāns (IP 2020.2, aktualizēts 25.03.2020.) un Investīciju plāna pielikums Nr.1

      Pārskats par sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesā

Lēmums “Par Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu sabiedriskajai apspriešanai”


TUKUMA NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS PĀRSKATI 

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas pārskats par 2011.- 2015.gadu

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanas 2013.gada pārskats 

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2012.gada pārskats

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011. – 2017.gadam īstenošanas  2011.gada pārskats

Pielikums Investīciju plāna 2015.-2016.gadam īstenošanas progress 

Pielikums Investīciju plāna 2016.-2017.gadam īstenošanas progress


PĀRĒJIE PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI

Tukuma novada Pārtikas stratēģija 2015.-2020.gadam

    Lēmums “Par Tukuma novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata politikas rīcības plāns 2020.-2030.gadam apstiprināšanu”

Tukuma novada sabiedrības veselības veicināšanas stratēģija līdz 2023.gadam 

Tukuma novada kultūrvides attīstības plāns 2020.-2025.gadam

PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU UN AĢENTŪRAS ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI

SPĒKU ZAUDĒJUŠIE TUKUMA NOVADA TERITORIJAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI 
1.sējums.Paskaidrojuma raksts.

2.sējums.Grafiskā daļa
                   Tukuma pilsēta
                    Plānotā atļautā izmantošana
                    Esošā izmantošana                  

                    Pilsētas topogrāfiskā karte

                    Tukuma novads
                     Plānotā atļautā izmantošana
                     Esošā izmantošana
                     Novada topogrāfiskā karte


SPĒKU ZAUDĒJUŠIE ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI

Kartes

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam RĪCĪBAS PLĀNS:
                 Rīcības plāns (RP 2025, 22.12.2015.)
 Rīcības plāns (RP 2016.1, 24.11.2016)
                 Rīcības plāns (RP 2017.1)
                 Rīcības plāns (RP 2019.1, 31.01.2019.)     

Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021.gadam INVESTĪCIJU PLĀNS:
 Investīciju plāns (IP 2015, 22.12.2015.)
 Investīciju plāns (IP 2016.4, 25.08.2016.) un pielikums Nr.1 (SAM projektu idejas)
 Investīciju plāns (IP 2016.6, 22.12.2016) un pielikums Nr.1. (SAM projekta idejas) un pielikums Nr.2. (veiktās izmaiņas IP)
 Investīciju plāns (IP 2020.1, 30.01.2020. )                     

SPĒKU ZAUDĒJOŠIE PĀRĒJIE ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI

Tukuma pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns 2011.-2020.gadam