Komitejas -> Komiteju funkcijas -> Komiteju sastāvs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja.
Sociālo un veselības jautājumu komiteja.
Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas komiteja.
Teritoriālās attīstības komiteja.
Finanšu komiteja.

 

Finanšu Komiteja
 • izskata pašvaldības budžeta projektu un iesniedz to apstiprināšanai Domes sēdē;
 •  izskata pašvaldības budžeta grozījumus, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta vai tiek pārpildīta budžeta ieņēmumu daļa un iesniedz to apstiprināšanai Domes sēdē;
 •  izskata par projektiem, kas saistīti ar finanšu resursu izlietošanu, kā arī par Domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu īstenošana saistīta ar pašvaldības budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā un iesniedz apstiprināšanai Domes sēdē;
 • dod priekšlikumus par pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
 • dod priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu;
 • vada pašvaldības budžeta projekta sagatavošanu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai Domes sēdē;
 • sagatavo priekšlikumus pašvaldības pārvaldes struktūras pilnveidošanai, organizē un vada pašvaldības pārvaldes politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina Finanšu nodaļas, Īpašumu apsaimniekošanas un privatizācijas komisijas, Administratīvās komisijas, Irlavas administratīvās komisijas, Administratīvās komisijas bērnu pārkāpumu izskatīšanai, Iepirkumu komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu, veicina Uzņēmēju konsultatīvās padomes darbu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, valžu, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
 • sniedz atskaiti Domei par pašvaldības budžeta izpildi par stāvokli uz 1.jūliju, 1.oktobri un 1.janvāri. Ikmēneša atskaite par budžeta izpildi tiek sagatavota Valsts kases noteiktajā formā un tiek izsniegta deputātam pēc viņa rakstiska pieprasījuma. Sagatavo gada pārskatu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgi ir pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.

- Normunds Rečs – komitejas priekšsēdētājs
- Agnese Ritene
- Artis Jomerts
- Kaspars Liepa
- Ilvars Ozoliņš
- Daiga Reča
- Mārtiņš Limanskis
- Sergejs Kovaļovs
- Agris Zvaigzneskalns

Sociālo un veselības jautājumu komiteja 

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
      - palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā,
      - dzīvojamo telpu izmantošanu,
      - veselības veicināšanu, aprūpi un aizsardzību,
      - ārvalstnieku un bezvalstnieku problēmām;
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 44.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus sociālās un veselības jautājumu jomas attīstībai, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests", Irlavas bērnunama-patversmes, Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas, Dzīvokļu komisijas, Sociālās palīdzības komisijas, Sabiedrības veselības veicināšanas komisijas un Bērnu tiesību aizsardzības komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu.
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, uzņēmumu, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests" direktors, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Daiga Reča – komitejas priekšsēdētāja
- Jānis Eisaks
- Liene Bēniņa
- Kaspars Liepa
- Normunds Rečs
- Ludmila Reimate
- Guna Roze

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
      - starptautisko sadarbību;
      - sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem, reliģiskajām konfesijām un organizācijām,
      - izstrādā ieteikumus un dod atzinumus jautājumos par pašvaldības kultūras pieminekļu uzturēšanu;
      - izstrādā ieteikumus un dod atzinumus jautājumos par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, karoga, Tukuma zīmola utt.) izveidi un izmantošanu;
 • sniedz atzinumu par lēmumprojektiem Nolikuma 45.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus izglītības, kultūras un sporta jomas attīstībai, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā,
 • kontrolē un pārzina Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas, pašvaldības Izglītības pārvaldes, pašvaldības izglītības, kultūras un sporta iestāžu, Kultūras un nevalstisko organizāciju darbības komisijas, Sporta komisijas, Jaunatnes lietu komisijas, Apbalvojumu piešķiršanas padomes darbu saskaņā ar šo Nolikumu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai:
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir Kultūras, sporta un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs, Izglītības pārvaldes vadītājs, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Guna Roze – komitejas priekšsēdētāja
- Reinis Duksītis
- Jānis Eisaks
- Sergejs Kovaļovs
- Liene Bēniņa
- Daiga Reča
- Ludmila Reimate

Saimniecības un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumu komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - komunālajiem pakalpojumiem,
      - būvniecības procesu un teritorijas labiekārtošanu,
      - dzīvojamā un nedzīvojamā fonda uzturēšanu, par nedzīvojamo telpu nomu,
      - nedzīvojamo telpu izmantošanu,
      - denacionalizāciju un dzīvojamo māju privatizāciju,
      - satiksmes organizāciju,
      - uzņēmējdarbību un tūrismu,
      - par pašvaldības autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību,
       pašvaldības mežu apsaimniekošanu.
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem, kas Nolikuma 46.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus saimniecības un uzņēmējdarbības jomas attīstībai, organizē un vada pašvaldības politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina Komunālās nodaļas, Arhitektūras nodaļas, Tukuma tūrisma informācijas centra, pašvaldības komunālo un sadzīves pakalpojumu sniedzēju, Satiksmes organizācijas un kustības drošības komisijas, Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas, Medību koordinācijas komisijas, Tukuma novada būvvaldes, Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas, Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu;
 • savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejai;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir Komunālās nodaļas vadītājs un Tukuma tūrisma informācijas centra vadītājs, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Agris Zvaigzneskalns – komitejas priekšsēdētājs
- Agnese Ritene
- Edmunds Grīnbergs
- Artis Jomerts
- Modris Liepiņš
- Ilvars Ozoliņš
- Jānis Rosickis

Teritoriālās attīstības komiteja

 • sagatavo izskatīšanai Domes sēdē jautājumus par:
      - atsevišķu novada teritoriālo vienību pārvaldi;
      - pilsētas un pagastu pārvaldes jautājumiem, to skaitā finanšu un personāla politikas, kā arī materiāltehniskajiem jautājumiem;
      - novada teritoriālajās vienībās sniegto pašvaldības pakalpojumu kvalitātes pilnveidi;
      - jaunu pašvaldības struktūrvienību vai amata vietu izveidošanu pilsētas vai pagastu pārvaldēs;
      - teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību, īpašumu un teritorijas izmantošanu;
      - zemes lietām, teritorijas apstādīju plānošanu un vides attīstības politiku;
      - investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju, dažādu finanšu avotu līdzekļu piesaistīšanu novada attīstības mērķiem;
      - novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, aktualizāciju, izpildes kontroli;
      - citiem ar pilsētas vai pagastu pārvalžu darbību saistītiem jautājumiem.
 • sniedz atzinumus par lēmumprojektiem Nolikuma 47.1.punktā minētajos jautājumos, sagatavo priekšlikumus pašvaldības teritorijas attīstības jomā, organizē un vada politikas izstrādi un realizāciju minētajā jomā;
 • kontrolē un pārzina Attīstības nodaļas, Īpašumu nodaļas, pagastu pārvalžu darbu, pagastu pārvalžu konsultatīvo padomju, komisijas būvju pieņemšanai ekspluatācijā, Vides komisijas, Tukuma pilsētas Zemes komisijas, Zemes īpašumu pārvaldīšanas komisijas, Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas, Avārijas stāvoklī esošo un pamesto būvju apzināšanas komisijas darbu saskaņā ar šo Nolikumu;
 • par komitejas darba tiesiskuma nodrošinājumu, dokumentāru pierādījumu un lēmuma projektu sagatavošanu, kā arī komitejas pieņemto lēmumu izpildi atbilstīgi kompetencei atbildīgs ir Attīstības nodaļas vadītājs, un Īpašumu nodaļas vadītājs, kā arī citu pašvaldības iestāžu vai novada administrācijas struktūrvienību vadītāji atbilstoši komitejas priekšsēdētāja dotajam uzdevumam par dokumentu sagatavošanu izskatīšanai komitejas sēdē. Minētās amatpersonas iesniedz komitejai atskaites par tām doto uzdevumu izpildi;
 • par komitejas darba organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu atbildīga ir Domes Administratīvā nodaļa.
- Agnese Ritene
- Edmunds Grīnbergs
- Artis Jomerts
- Jānis Rosickis
- Kaspars Liepa
- Modris Liepiņš
- Ilvars Ozoliņš