Vecākus, kuriem ir jaunieši ar īpašām vajadzībām un tiem, kuri vēlas palīdzēt jauniešiem veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, iesaistoties kādā no Eiropas Solidaritātes projektiem, interesējieties pie Sieviešu tiesību biedrības "Tumes mežroze" vadītājas Guntas pa telefonu 26593127.

Eiropas Savienībā aptuveni 80 miljoni cilvēku vai 16% no visiem iedzīvotājiem dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Saskaņā ar pētījumiem eiropieši izprot nabadzību dažādos veidos. Vidēji 89% eiropieši saka, ka steidzami ir vajadzīga valstu valdību rīcība, lai novērstu nabadzību.

Šāds viedoklis ir ne tikai tiem, kas cīnās par izdzīvošanu. Eiropā 53% domā, ka, pirmkārt, valstu valdības ir atbildīgas par nabadzības novēršanu. Latvijā 77% pilsoņu uzskata valdības lomu par primāru. Vidēji ES 27% domā, ka nabadzības novēršanai primārā ir pašu pilsoņu atbildība; 26% domā, ka nabadzības novēršanai primārā ir NVO vai labdarības iestāžu atbildība valda arī uzskats, ka nabadzības novēršanai primārā ir Eiropas Savienības atbildība. //EIROBAROMETRA PĒTĪJUMS PAR NABADZĪBU UN SOCIĀLO ATSTUMTĪBU2009/
Eiropas gadu cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību noteikti uzdevumi, kuros ietilpst četri vispārīgi mērķi un vadlīnijas:
• atzīt, ka tiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā ir tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi un aktīvu dalību sabiedrības dzīvē;
• sadalīt atbildību un piedalīties cīņā pret nabadzību, uzsverot gan kolektīvo, gan individuālo darbību;
• veicināt kohēziju, iezīmējot nabadzības izskaušanas priekšrocības, un sekmēt plašāku visu sabiedrības locekļu sociālo iekļaušanu;
• katrā pārvaldības līmenī uzņemties politiskas saistības un uzsākt konkrētu rīcību,lai novērstu nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī uzņemties saistības šo mērķu sasniegšanai dažādos sabiedrības slāņos.

Latvijā problēmas risināšanā aktīvi darbojas "EAPN-Latvia", kas ir Eiropas lielākās nevalstisko organizāciju koalīcijas EAPN – Eiropas Pretnabadzības tīkla nacionālā organizācija, kas strādā interešu aizstāvībā nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai. Sieviešu tiesību biedrība (turpmāk STB) "Tumes mežroze" jau vairākus gadus ir iesaistījusies "EAPN-Latvia" darbā.
Š.g. 9. janvārī uz diskusiju par sociālās iekļaušanas politikas jomu ES mājā STB "Tumes mežroze" aicināja Labklājības Ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa. Darba kārtībā bija jautājums par paveikto 2019. gadā, notikušajām izmaiņām normatīvajā regulējumā un atbalsta pakalpojumu jomā. Par plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm 2020. gadā. Dalībnieki sniedza arī savus priekšlikumus par kopīgi īstenojamiem pasākumiem. Mūsu uzmanību īpaši saistīja JSPA(Jaunatnes Starptautisko programmu Aģentūra) pārstāvju informācija par iespējām organizācijām pieteikt projektus un saņemt finansējumu jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšanai jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā darba pasākumos. Apspriedām arī par vienlīdzīgu iespēju jomu personām ar invaliditāti.
Aicinām vecākus, kuriem ir jaunieši ar īpašām vajadzībām un tiem, kuri vēlas palīdzēt jauniešiem veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā, iesaistoties kādā no Eiropas Solidaritātes projektiem, interesējieties pie STB "Tumes mežroze" vadītājas Guntas pa telefonu 26593127.

 

STB "Tumes mežroze" aktīviste Irēna Zuša.