Par būvvaldi

Tukuma novada būvvalde ir Domes izveidota institūcija, kas domes noteikto pilnvaru ietvaros veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā, un tā ir pakļauta Tukuma novada Domei.
Būvvaldes darbības mērķis ir kvalitatīvas vides veidošana un būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana, realizācija un kontrole pašvaldības administratīvajā teritorijā atbilstoši Tukuma novada attīstības plānam, teritorijas plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Būvniecības likumam un citiem būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
 
Būvvalde veic sekojošas funkcijas:
 • kontrolē būvniecības procesu un tā atbilstību Būvniecības likuma un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām;
 • sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem, kā arī teritorijā esošajiem inženiertīkliem;
 • informē par notiekošās būvniecības tiesisko pamatojumu un sniedz ziņas par būvi;
 • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būvniecības ieceri, kā arī pārbauda lēmumos ietverto nosacījumu izpildi un iesniegto dokumentu saturu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā;
 • izskata alternatīvus tehniskos risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja nepieciešams, lūdzot attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu viedokli gadījumos, kad būvprojektā nav iespējams ievērot būvnormatīvu tehniskās prasības;
 • pieņem būves ekspluatācijā;
 • izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par būves vai tās daļas lietošanas veida maiņu bez pārbūves;
 • sniedz konsultācijas par būvniecības procesa kārtību;
 • veic citas ar būvniecības procesu un tā atbilstību normatīvo aktu prasībām saistītas darbības;
 • reģistrē citu institūciju izdotās būvatļaujas;
 • sniedz konsultācijas par būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā.
 

Apmeklētāju pieņemšana

Pirmdienās:14.00 – 18.00
Ceturtdienās: 8.00 – 12.00
 
Pakalpojumi
 
 • Informāciju par būvniecības procesiem Latvijā, tai skaitā Tukuma novadā, varat saņemt portālā https://bis.gov.lv  Būvniecības informācijas sistēma 
 • Būvvaldes pakalpojumu aprakstu elektroniska pieejamība nodrošināta caur Publisko pakalpojumu katalogu www.latvija.lv 
 • Vēršoties būvvaldē, jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumu, par zemes vienību sadalīšanas iespējām, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības ieceres pieteikumu formas.
 • Atcerieties, vienmēr līdzi jāņem īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, t.i. zemesgrāmatas apliecība un zemes robežu plāns, kā arī būvju kadastrālās uzmērīšanas lieta (tehniskās inventarizācijas lieta), ja uz zemes atrodas esošas būves.
 • Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai, izsniedzot attiecīgu pilnvaru: fiziskas personas pilnvarotam pārstāvim - notariāli apstiprinātu, juridiskas personas pilnvarotam pārstāvim pietiks ar uzņēmuma paraksttiesīgā parakstītu pilnvarojumu.
 • Par būvatļaujas saņemšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu būvatļaujas izsniegšanai”
 • Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Tukuma novadā. Šeit var iepazīties ar Tukuma novada teritorijas plānojumu. Tas kas ir tas dokuments, kurā atspoguļota plānotā un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Arī tad, ja pašlaik tās ir neapbūvētas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.
 • Jūs varat noskaidrot arī to, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tādas ēkas, kādas jums nepieciešamas.
 
Ar Tukuma novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Tukuma novada mājaslapā:
http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/normativie-akti/attistibasplanosanasdokumeni 
un https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4432

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos:
 • ja vēlaties noskaidrot, ko drīkst būvēt jums piederošā zemesgabalā;
 • ja vēlaties iegādāties kādu īpašumu un gribat noskaidrot esošās būves statu, kā arī ko šajā zemesgabalā var būvēt;
 • ja vēlaties būvēt māju vai kādu citu ēku vai būvi (piemēram, žogu, dīķi utml.)
 • ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā;
 • ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast;
 • ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok;
 • ja gribat zināt, ko Tukumā novadā plānots būvēt;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm.
 • ja gribat sadalīt jums piederošu zemesgabalu;
 • ja gribat uzzināt, kādas komunikācijas atrodas tuvumā – piemēram ūdensvads, kanalizācijas tīkli utml.;
 • ja vēlaties saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas fasādes atjaunošanai un būvgaldniecības izstrādājumu restaurācijai Tukuma pilsētas vēsturiskajā centrā, tā aizsardzības zonā un citos kultūras pieminekļos un to aizsardzības zonās.