LV lenteKatru gadu, tuvojoties valsts svētkiem, Tukuma novada Domes deputāti, lai izteiktu pateicību par ieguldīto darbu Tukuma novada labā, lemj par Domes apbalvojumu piešķiršanu gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuru devums ir vairojis novadnieku pašapziņu un lepnumu par Tukuma novada pagastiem un pilsētu, kā arī popularizējis novadu. Šogad deputāti nolēma piešķirt 14 Domes apbalvojumus “Tukuma novada Domes Atzinības raksts”, tos saņems:

Tukuma pilsētas pensionāru biedrība (Talsu iela 20, Tukums, Tukuma novads, LV-3101) par ieguldīto darbu Tukuma pilsētā dzīvojošo senioru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanā, pārstāvēšanā un iesaistīšanā demokrātiski aktīvos procesos biedrības, pašvaldības un valsts līmenī. Biedrības valdē darbojas 11 cilvēki. Biedrība piedalās un organizē tādus pasākumus kā starpnovadu senioru saietu, kopā pulcējot 9 novadu un 8 pagastu pensionāru biedrības, Zemgales/Kurzemes senioru spēles, ekskursijas, talkas, sveic Tukuma pilsētas seniorus apaļajās dzīves jubilejās, palīdz darboties un atbalsta 9 pašdarbības un interešu pulciņus, kā arī katru gadu īsteno 7–9 iniciatīvas ar mērķi stiprināt iedzīvotājos vēlmi darboties, piedāvājot kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu. Šogad biedrībai aprit 57. gadskārta.

Irēna Brenča, pensionāru biedrības grāmatvede, par nesavtīgu ieguldījumu un brīvprātīgu darbu Tukuma pilsētas pensionāru biedrībā. Tukuma pilsētas pensionāru biedrībā darbojas no 2002. gada, grāmatvede no 20l2. gada. Kā grāmatvede pedantiski sakārtoja biedrības grāmatvedību. Precīzi strādā ar biedrības skaidro naudu un tās uzskaiti. Piedalās ikgadējās inventarizācijās. Ļoti labi pārzina visus ar viņas darbu saistītos normatīvos aktus un likumus, jebkurā brīdī ir gatava atbildēt par Tukuma pilsētas pensionāru biedrības finansēm un stāvokli. Grāmatvede darbu veic brīvprātīgi, bez atalgojuma. Viņa bez atalgojuma veic arī transporta pakalpojumus. I. Brenča sveic seniorus apaļajās dzīves jubilejās, veicot arī personas dzīves vides novērtēšanu.

Jānis Rundāns, Tukuma novada Domes būvvaldes inspektors, par mūža ieguldījumu būvniecības jomā, vairāk nekā 60 gadus strādājot pašvaldībā, un Tukuma novada popularizēšanu, papildus saviem darba pienākumiem daudzus gadus vadot tautas deju kolektīvus un dejojot tautas dejas. J. Rundāns savu dzīvi veidojis ļoti bagātīgu un daudzveidīgu, lielāko daļu sava mūža (no 1959. gada līdz pat šai dienai, respektīvi, 61 gadu) strādājot būvniecības specialitātē, pildot gan būvdarbu vadītāja, gan būvinspektora pienākumus. Strādājis ar lielu atbildības sajūtu, meistarīgi un ar izpratni, ar vēlmi pilnveidoties. Savā darbā apguvis jaunās tehnoloģijas, sekojis izmaiņām likumdošanā, kā arī palīdzējis cilvēkiem īstenot viņu ieceres – uzbūvēt mājas. Iestājoties pensijas vecumam, Jānis turpina strādāt nu jau 24 gadus. Sevi bagātinājis, mācījies visu mūžu, ceļojot, lasot dažādu žanru grāmatas, apmeklējot kultūras pasākumus, mācot latvju deju citiem un pats dejojot.

Dzintra Rībena, Tukuma 2. pamatskolas direktore, par aktīvu un ilggadēju nesavtīgu darbu Tukuma novadā izglītības jomā. Dz. Rībena gandrīz visu darba mūžu ir veltījusi Tukuma novada skolēniem un skolotājiem. Viņa savā darba pieredzē dalās ar kolēģiem, aktīvi iesaistoties dažādos ar izglītību saistītos procesos, veicinot Tukuma 2. pamatskolas atpazīstamību, realizējot profesionāli orientēto virziena izglītības programmu mūzikā. Direktore vienmēr atbalstījusi dažādu novada aktivitāšu – semināru, kursu, skolēnu mācību olimpiāžu, konkursu, skašu u.c. – norisi Tukuma 2. pamatskolas telpās. Viņa aktīvi iesaistās Tukuma novada skolu direktoru metodiskās apvienības darbā, brīvprātīgi veicot uzticētos pienākumus.

Laimdota Netlaua, pensionāre, par ilggadēju un nesavtīgu darbu Tumes pagasta iedzīvotāju labā, kā arī aktīvu darbošanos sportā, tādējādi popularizējot Tukuma novada vārdu Latvijas valsts mērogā. L. Netlaua kopš 1980. gada strādājusi Tumes pasta nodaļā, kas kļuva par viņas darba vietu 39 gadu garumā. Laimdotas veiktais darbs nekad neaprobežojās vien ar tiešo pienākumu veikšanu. Pa šiem gadiem uzklausīts, palīdzēts, ar smaidu un laipnu vārdu sagaidīts ikviens pasta nodaļas apmeklētājs. Viņas padoms un atbalsts ikvienā dzīves jomā noderējis katram tumeniekam. Savukārt pati Laimdota, strādājot Tumē, ieguvusi cienījama cilvēka slavu. Ārpus darba L. Netlaua visu savu apzinīgo mūžu nodevusies volejbolam. 45 gadu vecumā sākusi nopietnāk startēt Tukuma volejbola komandā. Kopš 2003. gada spēlējusi Tumes volejbola komandā un veikusi komandas kapteines pienākumus. Lieliski vadījusi komandu daudzos čempionātos, iegūstot čempionu titulus.

Jeļena Tratinko, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” vadītāja, par darbu izglītības jomā, degsmi un darba sparu. J. Tratinko darba gaitas sākusi 19 gadu vecumā Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Vālodzīte” kā bērnudārza audzinātāja. Pēc nostrādātiem 15 gadiem darbu turpināja Tukuma 3. pamatskolā kā direktora vietniece izglītības jomā. 2013. gada 1. augustā J. Tratinko kļuva par PII “Pasaciņa” vadītāju. J. Tratinko ir apzinīga pret saviem darba pienākumiem un kolēģiem. Ar cieņu izturas pret iestādi un tās darbiniekiem, nostādot tos pirmajā vietā. Pateicoties J. Tratinko, PII “Pasaciņa” bija viena no pirmajām izglītības iestādēm, kurā tika ieviestas modernas mūsdienu tehnoloģijas, tādējādi būtiski atvieglojot darbinieku ikdienas darbu. Kopš PII “Pasaciņa” renovācijas sākuma vadītāja nezaudē degsmi un darba sparu, sekojot līdzi remontdarbu veiksmīgai norisei, īpašu uzmanību veltot telpu ērtam un estētiskam iekārtojumam. Vadītāja bieži ziedo savu brīvo laiku darbam, atraujoties no ģimenes.

SIA “Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” (“Slimnīcas ēka”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads, LV-3137) par nepārtrauktu darbību veselības aprūpes jomā 170 gadu garumā, sniedzot stacionāros un ambulatoros pakalpojumus Tukuma novada un citu pašvaldību iedzīvotājiem. Irlavas slimnīca darbojas jau no 1850. gada. Šobrīd tā piedāvā vairāku veidu medicīnisko palīdzību – pieaugušo ilgstošu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, stacionāros un ambulatoros pakalpojumus, primāro veselības aprūpi. Uzņēmums apkalpo klientus ne tikai no Tukuma novada, bet arī no Rīgas, Babītes, Mārupes, Engures, Kandavas, Mērsraga, Jaunpils, Auces, Dobeles un Saldus novadiem un pilsētām. Slimnīcā strādā vidēji 30 darbinieki, kā arī ģimenes ārsts. Uzņēmums strādā ar peļņu, radoši un atbilstoši mūsdienu veselības aprūpes prasībām.

Simona Grundule, SIA “Tukuma slimnīca” Bērnu nodaļas sanitāre, par brīvprātīgo darbu daudzu gadu garumā, rūpējoties par pamestiem un klaiņojošiem dzīvniekiem novadā un apkārtnē. S. Grundule ir Tukuma dzīvnieku patversmes dvēsele, kura rūpējas par dzīvniekiem no visas sirds, ar pārliecību un nenogurstoši. Viņa šo darbu dara bez atalgojuma, ziedojot ne vien ģimenei atņemto laiku, bet arī līdzekļus un brīvprātīgajā darbā iesaistot gan ģimenes locekļus, gan sabiedrību. Tukuma dzīvnieku patversme ir lielisks paraugs visā Latvijā.

Agrita Ozola, Tukuma muzeja direktore, par ilggadēju darbu Tukuma muzejā un novada vārda cildināšanu Latvijā, kā arī novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tukuma muzejā A. Ozola strādā visu savu darba mūžu, ļoti ilgus gadus ir muzeja direktore. Stingra, prasīga, nepiekāpīga – tās ir īpašības, kas palīdzējušas tik nevainojamā līmenī nodrošināt visu muzeja filiāļu saimniecisko, radošo un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas darbu. Agrita ir izdarījusi maksimāli iespējamo gan kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanā, gan ēku uzturēšanā, gan komandas izveidē. Tukuma muzejs tiek minēts kā paraugs visas valsts mērogā. A. Ozola ir arī vairāku lielisku un vērtīgu grāmatu autore. Viņa nekad neatsaka palīdzību citiem, kam nepieciešamas vēsturiskas izziņas. A. Ozola ir dedzīga vēsturisko vērtību aizstāve pašvaldībā un valstī. Viņa aktīvi gatavo ES, VKKF u.c. projektus, kas faktiski vienmēr iegūst finansējumu, līdz ar to materiāli rūpējas par vērtībām, atslogojot pašvaldības budžetu un vienlaikus vēršot pašvaldības uzmanību prioritātēm un sapņiem.

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktore, par iniciatīvu, drosmīgiem sapņiem, to īstenošanu un neatlaidību Tukuma novada speciālās izglītības iestādes vadītājas amatā. Vadot Tukuma novada speciālo izglītības iestādi tikai divus gadus, S. Freimane paveikusi ļoti daudz. Pateicoties viņas iniciatīvai, drosmīgajiem sapņiem un neatlaidībai, ir sakārtota ūdens noteksistēma Lamiņu muižā, kas gadiem ilgi bojāja ēku, sakārtots parks, koši un gaumīgi izremontētas telpas. Tukuma ēkā veiktas nopietnas pārbūves, ir iekārtota “Sajūtu istaba” un silto smilšu terapijas istaba, kas ar neticami labiem rezultātiem palīdz atgūt veselību pat bērniem ar ļoti smagiem veselības traucējumiem. Turklāt Silva un viņas komanda novērtē un godā bijušo kolēģu darbu – ar vislielāko cieņu un rūpību ir saglabāti un eksponēti šovasar Lamiņu ēkā atrastie gandrīz 100 gadus senie skolas dokumenti. S. Freimane ir cilvēks īstajā vietā.

Inga Jaščenko, SIA “Tukuma slimnīca” Terapijas nodaļas vadītāja, par profesionalitāti, iejūtīgu un pozitīvu attieksmi, veicot darba pienākumus. I. Jaščenko ir nozīmīgs atbalsts slimnīcas vadībai, attīstot pacientu aprūpi Tukumā pēc iespējas augstākā līmenī. Viņas iegūtais tiesību zinātņu bakalaura grāds Rīgas Stradiņa universitātē ir milzīgs ieguvums iestādei, risinot dažādus jautājumus, kas saistās ar pacientiem, Veselības ministriju un citām iestādēm, kur ir jābūt gan medicīniskām, gan juridiskām zināšanām. Daktere vada Terapijas nodaļu, kam raksturīga lielākā cilvēku plūsma Tukuma slimnīcā. Inga vienmēr rūpējas, lai nodaļā gan būtu laba gaisotne, gan veidotos sadarbība ar ģimenes ārstiem, gan būtu sakārtotas saimnieciskās lietas.

Inta Kaminska, Tukuma novada Domes vecākā arhivāre, par augsto atbildības sajūtu, ilggadēji precīzi un lietpratīgi vadot vēlēšanu procesu Tukuma novadā, kā arī veicot darba pienākumus. I. Kaminska pēc izglītības ir pedagoģe – pamatskolas skolotāja. Par skolotāju strādājusi Tukuma 2. vidusskolā. No 1986. līdz 1990. gadam strādājusi Tukuma rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejā par organizācijas un instruktāžas nodaļas vadītāju un organizatoriskā darba galveno speciālisti. No 1992. līdz 2010. gadam bijusi Tukuma rajona padomes kancelejas daļas, vēlāk lietvedības daļas vadītāja. Pēc administratīvi teritoriālās reformas I. Kaminska turpināja darbu Tukuma novada Domē kā administrācijas daļas vecākā lietvede. Ilgus gadus atbildīgi, pacietīgi un precīzi kārtojusi un rūpējusies par pašvaldības arhīvu. Jau 25 gadus vada pašvaldības vēlēšanu komisiju, bet kopš 2009. gada vada Tukuma novada vēlēšanu komisiju, veicot pienākumus atbildīgi, precīzi, ar augstu prasīgumu gan pret sevi, gan citiem.

Dace Ersta, SIA “Puratos Latvia” darbiniece, par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, ceļot SIA “Puratos Latvia” uzņēmuma vērtību, ieviešot jaunas tehnoloģijas un produktus, kā arī par aktīvu darbību kultūras jomā. D. Ersta devusi nenovērtējamu ieguldījumu “Pūres Cehs”, “Pure Food” un “Puratos Latvia” uzņēmumu attīstībā. Teju 30 gadus viņa pašaizliedzīgi cēlusi šo uzņēmumu vērtību, ieviešot jaunas tehnoloģijas un produktus. Šobrīd Dace SIA “Puratos Latvia” kolektīvā kopā ar citiem produktu attīstības dienesta kolēģiem ik gadu ievieš ap 150 jaunu produktu gan pārdošanai mazumtirdzniecībā ar “Pūre” zīmolu, gan kā augļu/ogu piedevas piena pārstrādes, saldējuma un konditorejas ražotājiem Baltijas valstīs, Baltkrievijā, Krievijā, lielākajā daļā Eiropas Savienības u.c. valstīs, tādējādi iznesot Pūres vārdu mūsu valstī un ārpus tās robežām. D. Ersta ir arī sabiedriski aktīvs cilvēks. Vairāk nekā 25 gadus dzied Pūres sieviešu korī “Abava”, apmeklē kultūras pasākumus un iesaistījusi kultūras dzīvē arī savu ģimeni.

Aivars Pīpenbergs, pensionārs, par ilggadēju darbu, patriotismu un pašatdevi, darbojoties sporta jomā Tukuma novadā. Sporta jomai veltījis savu lielāko dzīves daļu. Skolas gados bijis LPSR jauniešu izlasē riteņbraukšanā, sasniedzot labus rezultātus. Strādājis par sporta metodiķi Zelmeņa un Ļeņina kolhozos. Bijis sporta instruktors. No 1969. līdz 1978. gadam bijis biedrības “Vārpa” priekšsēdētājs, šai laikā ieguldīja lielas pūles, lai izveidotu konkurētspējīgu komandu startiem republikas sacensībās. Pateicoties viņa organizatora talantam, patriotismam, godkārei un pašatdevei, Tukuma sportisti izvirzījās labāko galvgalī. No 1978. gada strādājis Praviņu astoņgadīgajā skolā par fiziskās kultūras skolotāju. Atmodas laikā A. Pīpenbergs iesaistījās aizsargu kustībā un bija viens no Tukuma 11. Aizsargu pulka atjaunotājiem.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, Tukuma novada Domes apbalvojumi tiks pasniegti nevis 18. novembra svinīgajā pasākumā, bet gan citos pasākumos, pamatojoties uz Tukuma novada Domes priekšsēdētāja rīkojumu.