Pastarina osiTukuma muzejs informē, ka tiek plānota slimo un bojāto ošu nozāģēšana Pastariņa muzeja teritorijā. Sakarā ar to, ka konstatēta ošu inficēšanās ar Hylesinus spp. un tie kļuvuši trausli, pieņemts lēmums tos nozāģēt. Ošu bojājumus ir radījusi ošu mizas vabole jeb lūksngrauzis.

Tā rezultātā ir traucēta koku barības vielu aprite un notikusi sakņu atmiršana. Jau 2019.gadā ar saknēm bija izgāzti vairāki slimie koki. Tikai laimīgas sakritības dēļ koki nav radījuši apdraudējumu apmeklētājiem.
Zemesgabals, kurā paredzēta koku ciršana, atrodas valsts nozīmes vēstures pieminekļa “Rakstnieka E. Birznieka-Upīša dzimtās mājas” (valsts aizsardzības Nr.96) teritorijā. Lai izvairītos no nevajadzīga riska un novērstu bīstamo situāciju, Tukuma muzejs lūdza Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un Tukuma novada Domes Vides komisiju izvērtēt situāciju.
2020.gada 10.februārī saņemta NKMP Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja parakstīta vēstule Nr.14, ka nav iebildumu pret Tukuma muzeja iesniegumā paredzēto slimo un bīstamo koku nociršanu. Īpaši nosacījumi nav izvirzīti. Lēmums pieņemts, pamatojoties uz likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 3., 17., 22. un 23. pantu; Ministru kabineta 2003. gada 26.augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 35. un 44.punktu.
2020.gada 26.februārī Tukuma novada Domes Vides komisija ieradās Pastariņa muzejā un apskatīja visus kokus. Komisija pieņēma lēmumu atļaut nozāģēt 28 bojātos ošus un vienu bērzu, iesakot zāģēšanas laikā saudzēt blakus esošos veselos kokus, tostarp ozolus un liepas. Visi slimie koki tika iezīmēti. Cenu salīdzināšanas rezultātā ir izvēlēts darbu veicējs – SIA “AR.RASAS”. Darbu veikšanas laikā tiks nodrošināta uzraudzība, lai pievērstu uzmanību zemē esošiem priekšmetiem. Atklājoties jaunām kultūrvēsturiskām vērtībām (piemēram, senām konstrukcijām, cilvēku kauliem vai to fragmentiem, senām monētām, u.c. seniem priekšmetiem), darbi konkrēto atradumu vietā nekavējoties tiks pārtraukti un par atradumiem tiks ziņots NKMP Rīgas reģionālajai nodaļai, kas nodrošinās atradumu kultūrvēsturiskās nozīmes izvērtēšanu.

Tā kā Pastariņa muzejs ir slēgts apmeklētājiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, koku zāģēšanas darbi tiks veikti, neietekmējot apmeklētāju plūsmu.