iNFORMACIJAAr Tukuma novada Domes 2019. gada 11. novembra lēmumu (prot.Nr.18, 16.§.) aktualizēts Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Investīciju plāns (IP 2019.2).

Saskaņā ar Ministra kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikuma Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 73.punktu, pašvaldība ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu.

Investīciju plānā ir apkopoti priekšlikumi sadaļā "Priekšlikumi Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Investīciju plāna aktualizācijai" par īstenoto vai aktualitāti zaudējušo projektu izņemšanu, jaunu investīciju projektu ideju iekļaušanu un esošo investīciju projektu ideju informācijas grozījumiem jeb aktualizēšanu.

Aktualizētā plānu versija pieejama sadaļā "Normatīvie akti", "Attīstības plānošanas dokumenti".