rrTukuma 2.vidusskolas pārbūve tiek veikta Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”  8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” Nr.8.1.2.0/17/I/015 ietvaros. 

2021.gada maija mēnesim ritot, informējam par šobrīd būvdarbu procesā esošo projektu “Tukuma 2.vidusskolas pārbūve”:

Tukuma 2.vidusskolas ēkā, Raudas ielā 16, Tukumā būvdarbi norit aktīvi, jo objekta nodošanas termiņš ar katru dienu paliek arvien īsāks.

Vairākumā šī brīža darbi norit lai veidotu ēkas vizuālo identitāti, veicot iekšējos un ārējos apdares darbus, komplektēšana ar nepieciešamo inženiertehnisko aprīkojumu kā arī veikti inženiertīklu regulēšanas un pārbaudes darbi.

Visi minētie darbi tiek veikti sadarbojoties ar būvdarbu procesā iesaistītajām pusēm materiālu un aprīkojuma skaņošanā kā arī iestrāžu nianšu izvērtēšanā, darbi tiek veikti vadoties pēc ražotāju tehnoloģijām un izstrādātajiem projekta risinājumiem, tiecoties pēc kvalitatīva darba rezultāta.

Katru nedēļu tiek organizētas būvsapulces, lai apspriestu iecerei atbilstošākos, racionālākos risinājumus un būvdarbu gaitu un spētu realizēt ilgtspējīgu un kvalitatīvu rezultātu. Pamatojoties uz būvnieka SIA “Bildberg” iesniegumu, būvdarbu termiņš pagarināts līdz 2021.gada 1.novembrim

sskkdd