75J47W8GWAr Tukuma novada Domes 2020.gada 23.decembra lēmumu (prot. Nr.27, 74.§.) ir apstiprināts “Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas īstenošanas 2020.gada pārskats”.


Pārskats ir sagatavots atbilstīgi Stratēģijā un Attīstības programmā noteiktai uzraudzības kārtībai. Tajā ir apkopoti dati un Tukuma novada Domes struktūrvienību, iestāžu un aģentūras sniegtā informācija par savā jomā paveikto, kā arī iekļauta informācija par pašvaldības četru attīstības mērķu un 22 rīcības virzienu rezultatīvo rādītāju sasniegšanu.


Pārskatam ir 5 nodaļas:

1. nodaļā koncentrēti apkopoti dati attīstības mērķus raksturojošiem rādītājiem un konstatēts vai attīstības virziens saskan ar plānoto.

2. nodaļā sniegts ieskats par teritorijas plānojuma aktualizēšanas procesu.

3. nodaļā koncentrēti apkopoti dati par katra rīcības virziena ietvaros esošo pamata statistiku un par rezultatīvajiem rādītājiem, novērtēts, vai situācijas attīstības tendence atbilst plānotajam.


4.nodaļā sniegts Rīcības plāna pasākumu kopsavilkuma izvērtējums. Pielikumā Nr.1 pievienots “Rīcības plāna 2020.gadam īstenošanas progress”. Tajā ir izvērtēti rīcības virzienu pasākumi laika periodā no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim. Pretī katram plānotajam pasākumam norādīta informācija par veikumu - vai darbība notiek, notiek daļēji, vai nenotiek - un sasniegumu - vai pasākums pabeigts ar plānoto rezultātu, daļēji to sasniedzot, vai to nesasniedzot.


5.nodaļā sniegts Investīciju plāna projektu kopsavilkuma izvērtējums. Pielikumā Nr.2 pievienots “Investīciju plāna 2020.gadam īstenošanas progress”. Tajā ir veikta pēdējās aktuālās Investīciju plāna versijas (IP 2020.2.) vērtējums, vai plānotais projekts ir izpildīts/ pabeigts, projekts šobrīd tiek īstenots, projekts šobrīd notiek daļēji, vai projekts šobrīd netiek īstenots.

Tiek vērtēta projektu izpilde un progress no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim.


Pārskata noslēgumā ir galvenie secinājumi par novada attīstību un priekšlikumi turpmākai darbībai par nepieciešamību veikt grozījumus kādā no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem.

 

PROGRAMMAS ĪSTENOŠANAS GADA PĀRSKATS

1.PIELIKUMS - RĪCĪBAS PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS

2. PIELIKUMS - INVESTĪCIJU PLĀNA ĪSTENOŠANAS PROGRESS