Dziesmas 5Ko darīt tālāk, ja valsts atbalsts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai ir beidzies?
Aicinājums Slampes daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem!
Kopš 2017.gada Tukuma novada pašvaldība īsteno kampaņu “Dod mājai otru dzīvi”* ar mērķi aicināt iedzīvotājus pievērst uzmanību savu daudzdzīvokļu ēku stāvoklim un atjaunot tās. Lai uzsāktu ēkas atjaunošanas procesu, iedzīvotājiem ir nepieciešams ne tikai kopsapulcē pieņemt lēmumu par ēkas atjaunošanu, bet arī sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, lai, iesniedzot to finanšu institūcijā “ALTUM” (turpmāk – ALTUM) saņemtu arī atbalstu dāvinājuma veidā līdz 50%, kā arī organizēt tālāko ēkas atjaunošanas procesu.


Lai palīdzētu iedzīvotājiem uzsākt ēkas atjaunošanas procesu, kas, kā rāda pieredze, aizņems vismaz 3 gadus, Tukuma novada pašvaldība pēdējos 3 gadus sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem un biedrībām ir organizējusi kopsapulces, kā arī energoauditu un tehniskās apsekošanas izstrādi. Šobrīd ir izstrādāti energoauditi un tehniskā apsekojuma dokumentācija 17 daudzdzīvokļu ēkām Pūrē, Slampē, Tukumā u.c.
Slampe ir viena no aktīvākajām novada apdzīvotajām vietām, kur iedzīvotāji ir lēmuši par savu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu. Ēku atjaunošanas procesā trīs Slampes ēku “Dziesmas”, “Kurši” un “Silavas” (18 dzīvokļi) iedzīvotāji iesaistījās 2018.gada nogalē, kad tām sākotnēji tika izstrādāti energoauditi un tehniskās apsekošanas akti, bet tālāk organizēti arī iepirkumi par tālākās tehniskās dokumentācijas izstrādi. 2019. gada septembrī tika noslēgti līgumi par tehniskā projekta izstrādi, kas noslēgsies, 2020. gada jūnijā. Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir nedaudz aizkavējusies, jo tehniskā projekta izstrādes posmos ir iesaistīti iedzīvotāji, un kopīgi nepieciešams ilgāks laika posms lēmuma pieņemšanai. Arī ALTUM programmas pārtraukšana radīja bažas par darbu turpināšanu, bet pēc diskusijas tika nolemts, ka darbus ir nepieciešams turpināt.
2020.gada 10.janvārī ALTUM informēja, ka iesniegto atjaunošanas projektu apjoms ir sasniegts, tāpēc jauni projekta pieteikumi netiek šobrīd pieņemti. Bet, lai nezaudētu iespēju, 2020. gada 10. janvārī trīs Slampes mājām tika iesniegta pieejamā dokumentācija – pieteikums, energoaudits un tehniskā apsekojuma akts ar pielikumu.
Valdība jau pirms vairākiem gadiem bija noteikusi, cik naudas līdz 2020.gadam no Eiropas Savienības struktūrfondiem tiks atvēlēts daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Kopējais finansējuma apjoms bija 166,4 miljoni eiro. Finanšu institūcija informē, ka 2020. gada 10. janvārī tika saņemti vairāk nekā 100 jauni pieteikumi ēku atjaunošanas programmā, kas būtiski var pagarināt tehniskās dokumentācijas izskatīšanu un atzinuma saņemšanu.
Ko darīt Slampes pagasta daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem, kuru ēku tehniskā dokumentācija ir gandrīz pabeigta?
Slampes daudzdzīvokļu ēku pilnvarotā persona NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (turpmāk – ESEB) apliecina, ka Slampes māju tehniskā dokumentācija tiks izstrādāta pilnā apmērā un iesniegta Būvniecības informācijas sistēmā un saskaņota ar Tukuma novada būvvaldi līdz 2020.gada jūnijam. Apstiprinātie dokumenti tiks iesniegti ALTUM, lai saņemtu tehniskās dokumentācijas atzinumu. Tehniskā projekta izstrāde nav lēts pakalpojums, bet tas ir obligāts, ja ēkas iedzīvotāji vēlas savu ēku atjaunot un saņemtu arī grantu no ALTUM. Par visiem soļiem tiks informēti mājas iedzīvotāji.
Ja šajā kārtā ALTUM grants netiks saņemts finansējuma trūkuma dēļ, tad Slampes daudzdzīvokļu mājām būs kvalitatīvi sagatavoti dokumenti un ALTUM atzinums ar norādēm par kļūdām, ko varēs novērst, lai, tiklīdz atvērsies jaunā ALTUM programma, varētu iesniegt savu pieteikumu un turpināt ēkas atjaunošanas procesu. Valdība jau ir apstiprinājusi Nacionālo enerģētikas un klimata plānu līdz 2030.gadam, kurā ir paredzēts turpināt sniegt atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai. Aicinām Slampes ēku iedzīvotājus turpināt un pabeigt saskaņot visu tehnisko dokumentāciju, kā arī kopsapulcēs pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, lai iesniegtu tehnisko dokumentāciju ALTUM programmā.
Informējam, ka izstrādātie dokumenti ir derīgi ne tikai dalībai ALTUM programmā, bet arī tad, ja paši iedzīvotāji vēlas uzsākt kādus atjaunošanas darbus patstāvīgi, piemēram, jumta maiņu. Energoaudita un tehniskā apsekošanas akta derīguma termiņš ir 10 gadi no tā izstrādes brīža, bet tehniskā projekta termiņš ir 5 gadi, kopš apstiprināšanas Būvvaldē. Tehniskā projekta izstrādātās apliecinājuma kartes ar būvniecības darbiem ir derīgas, lai veiktu atsevišķus būvniecības darbus secīgi pēc pašu iedzīvotāju iespējām, negaidot ALTUM atbalstu. Tehniskais projekts tā izstrādes laikā jau ir saskaņots ar Tukuma novada būvvaldi, tādēļ tas atvieglo vēlamo darbu veikšanu.
Slampes daudzdzīvokļu ēkām sagatavotajās apliecinājuma kartēs paredzēti šādi darbi: jumta seguma nomaiņa, jumta, bēniņu un pagraba siltināšana, ārsienu siltināšana un mājas pamatu, cokolu siltināšana, logu nomaiņa dzīvokļos, pagrabā un kāpņu telpās, protams, arī ārdurvju nomaiņa un vējtvera durvju uzstādīšana un pagraba durvju nomaiņa. Plānota siltuma un ūdens tīklu nomaiņa, ventilācijas tīklu izbūvē ēkā. Kopumā tiek plānota ēkas visaptveroša atjaunošana, lai tā kalpotu vismaz 30-40 gadus.
Par to, ka ēku atjaunošana ir sarežģīts, laikietilpīgs un arī dārgs process, ir pārliecinājusies liela daļa Latvijas iedzīvotāju, bet to atjaunošanu vairs nevar atlikt. Daudzdzīvokļu ēkām, kuras ekspluatētas pēdējos 30, 40 vai pat 50 gados, ir nepieciešams strukturālais un arī estētiskais remonts. Iedzīvotāji jau šobrīd var veidot uzkrājumus, lai iespaids uz maciņu, kad process tiks atkal uzsākts, būtu pēc iespējas mazāks.

* Iniciatīvu “Dod mājai otru dzīvi” Tukuma novada pašvaldība uzsāka Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” finansētā projekta “Accelerate SUNShINE” (līguma Nr. 754080) ietvaros.

Accelerate logo

 

 

 

 

 

 

Sagatavoja:
RTU, projekta “Accelerate SUNShINE” koordinatore
Marika Rošā
NVO “Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs” (ESEB) jaunākā projektu vadītāja
Ilze Švalkovska

Tukuma novada Domes
projektu vadītāja
Dace Keirāne

18.05.2020.