Ar lēmumu var iepazīties šeit

Atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu smilts-grants un smilts ieguvei atradnes "Praviņas" iecirknī "Rudeņi" Tukuma novada Degoles pagastā nekustamajā īpašumā "Rudeņi"