iNFORMACIJATukuma novada Dome informē, ka 2019. gada 13. novembrī Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija ir informējusi par 2019. gada 8. novembrī pieņemto lēmumu Nr. 4-1.2/19-158 (turpmāk – Lēmums) saistībā ar SIA “MONUM” iesniegumu par Tukuma novada Domes (turpmāk – Pasūtītājs) rīkoto atklāto konkursu “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve”, iepirkuma ID Nr. TND-2019/34/ERAF (turpmāk – Konkurss).


SIA “MONUM” 2019. gada 8. oktobrī iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par Pasūtītāja rīkoto Konkursu, apstrīdot Konkursa nolikuma (līguma projektā) ietvertos punktus:
- 10.13.punktu, kurā noteikta, ka būvuzņēmējs garantē, ka pēc ēkas pārbūves sasniedzamais ēkas energoefektivitātes rādītājs apkurei jeb enerģijas patēriņš apkurei standarta apkures sezonas apstākļos nav lielāks par 568,03 MWh/gadā jeb 77,39 kWh/m2 gadā, ņemot vērā ēkas aprēķina platību 7339,8 m2 ;
- 10.14.punktu, kurā noteikts, ka, ja siltumenerģijas patēriņš apkurei pārsniedz noteikto energoefektivitātes līmeni, tad būvuzņēmējam jākompensē pārtērētās enerģijas daudzums atbilstošās pārtērētās siltumenerģijas daudzumam un vidējam siltumenerģijas tarifam atbilstošajā apkures sezonas laikā; energoefektivitātes garantijas pārbaude notiek pēc katras tekošās apkures sezonas beigām 60 mēnešu garumā atbilstoši 4.pielikumam
- 10.1. punktu, kurā noteikts, ka būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas kā 3.pielikumu līgumam pievieno līguma izpildes nodrošinājumu (bankas garantija vai apdrošināšanas polise) par līgumsaistību izpildi 10% apmērā no līguma summas (ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)).
- 10.2.punktu, kurā ir noteikts, ka būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta parakstīšanas no Pasūtītāja puses iesniedz Pasūtītājam būvdarbu garantijas laika garantiju (bankas garantija vai apdrošināšanas polise), kurā norādīts, ka garantijas devējs (kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība) maksās Pasūtītājam garantijas summu (10% no līguma summas ar PVN) pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma.
Izvērtējot SIA “MONUM” iesniegumā norādītos argumentus, Pasūtītāja sniegtos paskaidrojumus, Iesniegumu izskatīšanas sēdē pušu paustos viedokļus, Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka SIA “MONUM” iesniegums atzīstams par nepamatotu un tajā izteiktie lūgumi ir noraidāmi un attiecīgi apstrīdētās Konkursa nolikuma (līguma projekta 10.1., 10.20., 10.13. un 10.14 punkti) prasības ir atstājamas spēkā.
Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2. pantu, 36. panta pirmo un otro daļu, 50. panta pirmo daļu, 68. panta pirmo daļu, 71. panta otrās daļas 1. punktu un septīto daļu, Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūras un metu konkursa norises kārtība” 2.11. un 2.23.punktu, Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma atļaut pasūtītājam – Tukuma novada Domei – turpināt iepirkuma procedūru, slēgt iepirkuma līgumu Konkursā un atstāt spēkā apstrīdētās Konkursa nolikuma prasības.
Pilns Lēmuma teksts pieejams Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā, sadaļā pie iesniegtās sūdzības par Konkursu: www.iub.gov.lv/lv/iubsearch/q/tukuma%202.vidusskola/
Papildus informējam, ka aktuālais piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātam konkursam “Tukuma 2. vidusskolas pārbūve”, iepirkuma ID Nr. TND-2019/34/ERAF ir 2019. gada 27. novembris.

Pumpurs logo

 

 

 

 

 

 


Informāciju sagatavoja:
Tukuma novada Domes
Juridiskās nodaļas juriste-iepirkumu speciāliste Māra Zeipiņa
Tālr.: 63132780
E - pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.