Piejura 2.docSIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” ir kapitālsabiedrība, kuras kapitāldaļu turētājas ir deviņas Latvijas Republikas pašvaldības – Tukums, Talsi, Dundaga, Engure, Jaunpils, Jūrmala, Kandava, Mērsrags un Roja.

2019. gada 12. martā ar SIA “AAS “Piejūra”” dalībnieku sapulces lēmumu Nr.2, Talsu novada Domes iekšējam auditoram, Tukuma novada Domes iekšējam auditoram un Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļai, tika uzdots izstrādāt AAS “Piejūra”” lietderības un likumības auditu. 2019. gada 17. jūnijā pašvaldībās tika iesniegts sagatavotais “AAS “Piejūra”” Audita ziņojums.

Audita ziņojumā minēts, ka iekšējās kontroles sistēma ir izveidota, taču tai piemīt būtiski trūkumi un nepilnības. Audita laikā tika konstatētas arī būtiskas nepilnības grāmatvedības uzskaitē, iepirkumu veikšanā un līgumu slēgšanā, piemēram, līgumu sadalīšana un Publiskā iepirkuma likuma normu pārkāpšana, budžeta un naudas plūsmas plānošanā un uzraudzībā, dažādos vadības procesos un nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Kā viens no būtiskākajiem iekšējās kontroles trūkumiem tiek minēts, ka “AAS “Piejūra”” vadība nav nodrošinājusi normatīviem aktiem atbilstošu un faktisku visu bilances posteņu ikgadējās inventarizācijas veikšanu, tādejādi ir radījusi risku gada pārskata finanšu datu atbilstošai uzrādīšanai, tai skaitā peļņas/zaudējuma atbilstošam aprēķinam un “AAS “Piejūra”” saistību un aktīvu pilnīgai uzrādīšanai.

Attiecībā uz līgumu slēgšanu, konstatēts, ka iepirkumu dokumentācijā trūkst pretendentu iesniegtie piedāvājumi – līgumi bez iepirkuma veikšanas tika slēgti ar uzņēmuma darbinieku (nu jau bijušajiem darbiniekiem) pietuvinātām firmām ar nesamērīgiem nosacījumiem. Sabiedrības valde pilnvarojusi valdes priekšsēdētāju “AAS “Piejūra”” vārdā slēgt saimnieciskos līgumus līdz 7 000,00 EUR, bet tomēr pārbaudes periodā konstatēts, ka noteiktās pilnvaras periodiski ir pārkāptas.

Lai nodrošinātu atkritumu savākšanas pakalpojumu tika iegādāti konteineri, kuru nomaiņa notikusi ļoti lēni, un no atkritumu savākšanas pakalpojuma sniegšanas brīža, tas ir, 2018. gada maija, vēl joprojām nav nomainīti visi iedzīvotājiem paredzētie konteineri, kā rezultātā “iesaldēti” “AAS “Piejūra”” finanšu līdzekļi, jo konteineri netiek izmantoti.

“AAS “Piejūra”” izveidojušās nesakritības datos starp automašīnu odometra rādījumiem un norādītājiem rādījumiem ceļazīmēs, kā arī, vērtējot norādīto kopējo informāciju ceļazīmēs, konstatēts, ka automašīnu atbildīgās personas, iespējams, degvielu, kas iegādāta par “AAS “Piejūra”” līdzekļiem, lietojušas personīgām vajadzībām.

Secināts, ka “AAS “Piejūra”” valdes locekļi nav rīkojušies atbilstoši Komerclikumam kā krietni un rūpīgi saimnieki, un to darbība un bezdarbība ir radījusi zaudējumus uzņēmumam.

Par konstatētajiem likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” pārkāpumiem valdes priekšsēdētājas rīcībā, tas ir, administratīvo aktu izdošana, kurās pati ir personiski vai mantiski ieinteresēta, pašvaldības ir vērsušās ar iesniegumu Korupcijas novēršanas un uzraudzības birojā tālākai lietas izvērtēšanai.

2019. gada 26. jūnijā SIA “AAS “Piejūra”” dalībnieku sapulcē tiks lemts par tālāko darbību – vēršanos augstākstāvošās institūcijās par audita laikā konstatētajiem faktiem un valdes darbību.