T2v atjaunosanaNo piesaistītajiem Eiropas Savienības fondu līdzekļiem īstenos projektu “Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ar kuriem modernizēs Tukuma 2. vidusskolu, t.i., veiks pilnu skolas pārbūvi.

Arhitektu birojs SIA “MARK ARHITEKTI” 2018. gadā izstrādāja Tukuma 2. vidusskolas skolas pārbūves projektu 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, lai īstenotu skolas vīziju “Mācīt un mācīties radoši, prasmīgi un ieinteresēti modernizētā un atvērtā skolas vidē”. Ēkas pārbūves laikā, skolas darbi turpināsies citās telpās Tukumā.

2018.gada 23. novembrī izsludināja atklātu konkursu (Nr.TND-2018/46/ERAF) par Tukuma 2. vidusskolas pārbūvi, kurā piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 2019. gada janvārim. Sakarā ar papildus uzdotajiem jautājumiem no ieinteresēto piegādātāju puses, atklātais konkurss noslēdzās 2019. gada 14. martā. Kopā ir iesniegti 11 piedāvājumi.

Iepirkuma komisija noteica saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā vienīgo izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu EUR bez PVN. Izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, par atklāta konkursa uzvarētāju noteikts SIA “TORENSBERG” ar piedāvāto līgumcenu 6 320 717,37 EUR (bez PVN) un piešķirtas līguma slēgšanas tiesības par Tukuma 2. vidusskolas pārbūvi. Iepirkuma līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu var slēgt ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa (10 dienas un papildus viena darbdiena) beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par varbūtējiem iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

ES T2v