Tukuma novada Dome paziņo, ka 28.01.2016. ir pieņemts lēmums (prot.Nr.2,12.§.) Par Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma  novada Domes  2012.gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas  izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļas atcelšanu. Ir izdoti saistošie noteikumi Nr.4 „Par 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļas atcelšanu”, ar kuriem no apstiprināšanas brīža tiek atcelta Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” daļa, kas attiecas uz Tumes pagasta teritoriju, kas netika pievienota Tukuma pilsētai, funkcionālo zonējumu. Šajā teritorijā ir atjaunota funkcionālā zona-savrupmāju apbūves teritorija.

      Papildus iepriekšminētajam 28.01.2016. ir pieņemts lēmums (prot.Nr.2,11.§.), ka īstenojot Tukuma novada teritorijas plānojumu, nepiemērot Tukuma novada Domes 2015.gada 27.augusta saistošo noteikumu Nr.22 „Grozījumi Tukuma novada Domes 2012.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.12 „Tukuma novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”” (prot. Nr.10, 19.§.) punktus, kas nosaka prasību: saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēt zemesgrāmatā (t.sk. 14.2., 107., 110.4. un 125.punkts) un, kas nosaka būvlaidi servitūta ceļiem (106.4.punkts). Un papildināt Tukuma novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam grozījumu Paskaidrojuma rakstu ar pamatojumu par Tukuma novada teritorijas plānojuma grozījumu risinājumu attiecībā uz papildizmantošanu un tās ierobežojumu noteikšanai teritorijā ar īpašiem noteikumiem Nr.12 (TIN-12).