2014.gada 7.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – autobusu Iveco Daily 50 ir ieguvusi SIA „GRATA JG".

Tukuma novada Dome 2013.gada 29.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 6200,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa mobilo tālruni 22015711.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.februārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

2013.gada 24.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – traktora tehniku K-700A ir ieguvis Andris Jurševics.

Tukuma novada Dome 2014.gada 7.janvārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 3410,00.

03.09.2013. Tukuma Sporta skolā notikušajā izsolē kustamo īpašumu automašīnu TOYOTA COASTER nosolīja SIA "BJ PROJEKTS".

2013.gada 12.novembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi akciju sabiedrība „Saldus mežrūpniecība".

Tukuma novada Dome 2013.gada 24.septembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas traktora tehnikas K-700A, reģistrācijas Nr.T1935LP, 1986.gads, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1725,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa tālruni 29249364.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2013.gada 12.novembrī pl.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90780020061), 26. un 32. nogabali 5,2 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms - 1978,68 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - Ls 60 000,00.

Cirsmu apskate notiks 2013.gada 1.novembrī plks.11:00. Pulcēšanās pie Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ēkas (Ezera ielā 1a, Sēmes pagastā, Tukuma novadā). Papildus informācija pa mob. tālr. 26430536.

Izsoles noteikumi

Tukuma Sporta skola 2013.gada 3.septembrī plkst.15.00 skolas administrācijas telpās, Kuldīgas ielā 74 (3.stāvs), Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa TOYOTA COASTER, 1997.gads, reģistrācijas Nr. DD 5694, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 2050,00.
Apskate, iepriekš zvanot skolas darbiniekam pa mob. tālruni 29187208
Izsoles noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma Sporta skolas administratīvajās telpās darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Pirms izsoles dalībniekam Tukuma Sporta skolas kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,00.