Tukuma novada Dome 2014.gada 21.augustā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Taisnā iela 9, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 800,00.

Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada Domi pa tālruni 29104617.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 21.augustam plkst.12:00.
Zemesgabala Taisnā ielā 9 īpašniecei A.Fridrihsonei līdz 07.08.2014. ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums EUR 80,00 apmērā un dalības maksa EUR 15,00.