Pēc divu gadu intensīva darba pabeigts Latvijā lielākais ūdenssaimniecības attīstības projekts Tukumā, kas ietvēra ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi 120 km garumā. 
Līgums par projekta ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā” realizāciju tika parakstīts 2011.gada 20.jūlijā. Šī gada maijā tika pabeigti projektā plānotie būvniecības darbi, kopumā izbūvējot un rekonstruējot ūdensvada tīklus 59,7 km garumā ar pievadi 1718 īpašumiem, kā arī  izbūvējot un rekonstruējot 60 km kanalizācijas tīklus ar  pievadi 1586 īpašumiem. Izbūvētas 13 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas nodrošinās notekūdeņu pārsūknēšanu, lai visi notekūdeņi tiktu attīrīti pilsētas attīrīšanas iekārtās Tīlē. Projekta kopējās projektēšanas un būvniecības izmaksas sasniedza  16,1 miljonus latu, no kuriem būvdarbus 13,9 miljonu latu apmērā veica „Skonto Būve”. 
Tukuma novada domes priekšsēdētājs Juris Šulcs: „Ir pagājis salīdzinoši īss laika periods, kad PSIA „Tukuma Ūdens” un SIA „Skonto Būve” parakstīja līgumu par  projekta realizāciju. Jau ir aizmirsušās ar projektu realizāciju saistītās grūtības – saraktās ielas, daudzās zīmes, kas ierobežoja satiksmi pilsētā. Kopumā izbūvējot gandrīz 120 km garumā jaunus ūdensvada un kanalizācijas tīklus, esam radījuši iespēju vairākiem tūkstošiem Ozoliņu, Jauntukuma, Veļķu, Durbes, Lauktehnikas mikrorajonu iedzīvotājiem saņemt tīru, kvalitatīvu ūdeni. Šis ir pats vērienīgākais investīciju projekts ūdenssaimniecības jomā ne tikai Tukuma pilsētā, bet visā Latvijā! Esam pateicīgi ģenerāluzņēmējam SIA „Skonto Būve”, kā arī daudzajiem apakšuzņēmējiem, būvuzraugiem, projekta koordinatoriem par profesionālu un kvalitatīvu darbu. Savā un tukumnieku vārdā saku lielu paldies!”
„Skonto Būve” valdes priekšsēdētājs Guntis Rāvis: „Ir īpašs gandarījums strādāt pilsētā, kur pirms teju divdesmit gadiem dibinājām „Skonto Būve” un kur šo gadu laikā jau esam atvēruši vairākas rūpnīcas. Realizētais ūdenssaimniecības attīstības projekts ir apjomīgākais, kāds ir veikts ne vien Tukumā, bet visā Latvijā, un tas ir apliecinājums pilsētas attīstībai un tālākajai izaugsmei.” 
Šobrīd Tukumā aktīvi notiek īpašumu pieslēgšana jaunizbūvētajiem tīkliem. Uz 1.augustu jau izbūvēti 111 pieslēgumi ūdensvadam un 161 pieslēgumi kanalizācijas tīklam. 
Projekta realizācijas kopsumma  ir Ls 16 138 41,  ES Kohēzijas fonda finansējums  - Ls 10 389 552 , Tukuma novada pašvaldības  līdzfinansējums – Ls  1 miljons, PSIA „Tukuma ūdens” aizņēmums – Ls  1 479 750.