eraf

Tukuma novada Dome 2009.gada 2.septembrī noslēdz vienošanos Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/007/004 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" ieviešanu.

Projekta ietvaros plānots veikt ēkas renovāciju un iekārtošanu alternatīvās aprūpes centra izveidošanai.

Projekta mērķis ir jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Slampes pagastā.

Projekta ietvaros 2010.gada 26.aprīlī tika noslēgts līgums ar personu apvienību „SIA "Amatnieks" un SIA „TELMS"" par Slampes pagasta ēkas "Rīti" rekonstrukcijas darbu veikšanu alternatīvās aprūpes centra izveidei. Būvdarbu laikā tiks veikta cokola siltināšana, ārsienu siltināšana, logu un durvju montāža, elektroapgādes sistēmas izveide, ugunsdrošības un signalizācijas sistēmas izbūve, kanalizācijas un ūdensvada montāža, apkures sistēmas izbūve un iekštelpu apdares darbi.

 Projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 234 500,00, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 78,99 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija Ls 7 034 (3 %) un Tukuma novada pašvaldības finansējums Ls 42 235, kas sastāda 18,01 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Sastādīja Attīstības nodaļas projektu direktore Zane Siliņa