eraf

Tukuma novada Dome 2009.gada 2.septembrī noslēdz vienošanos Nr.3DP/3.1.4.4.0/09/APIA/VRAA/007/004 ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" ieviešanu.

Projekta ietvaros plānots veikt ēkas renovāciju un iekārtošanu alternatīvās aprūpes centra izveidošanai.

Projekta mērķis ir jaunu alternatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Slampes pagastā.

Projekta ietvaros ir izsludināts iepirkums ēkas renovācijas darbiem, kā arī piesaistīts būvuzraugs kvalitatīvai būvdarbu nodrošināšanai.

 Projekta „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā" kopējās attiecināmās izmaksas ir Ls 234 500,00, Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 78,99 % no kopējām attiecināmajām izmaksām, valsts budžeta dotācija Ls 7 034 (3 %) un Tukuma novada pašvaldības finansējums Ls 42 235, kas sastāda 18,01 % no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Sastādīja Attīstības nodaļas projektu direktore Zane Siliņa