valsts_izgl eraf

ERAF projektā „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” 2009.gada augustā ir pabeigta ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas kabinetu renovācija divās Tukuma skolās - Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā. Kabineti aprīkoti arī ar mēbelēm.

Projektā 2010.gadā paredzēts papildināt iepriekšminēto dabaszinātņu kabinetu mācību materiāli tehnisko bāzi (kolbas, ķimikālijas, iekārtas, datortehnika, materiāli u.c.), kuras iegādei Izglītības un zinātnes ministrija organizē centralizēto iepirkumu. Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās vidējās izglītības programmu grupu - dabaszinības (ķīmija, bioloģija, fizika) un matemātika – īstenošanu.

Projekta ieviešana uzsākta 2009.gada 13.maijā, parakstot Vienošanos Nr. 2009/0028/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/018 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” īstenošanu. Projekts jāīsteno līdz 2010.gada 31.oktobrim.

Projekta īstenošanai paredzēts Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) līdzfinansējums 167 266 LVL, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 8855 LVL, kā arī jāiegulda pašvaldības līdzfinansējums.

 

Sagatavoja: Tukuma novada Domes projektu vadītāja Dace Zvagule, tālr.63107238.