2014.gada 26.jūnija  lēmumu projekti

Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam uzraudzības procesa rezultāti tiek iekļauti pārskatā „Pārskats par Tukuma novada integrētās attīstības programmas 2011.-2017.gadam īstenošanu". Pārskats par 2013.gadu
ir kā turpinājums jau apkopotajai informācijai par Tukuma novada attīstību 2011. un 2012.gadā.