SĒDES PROTOKOLS

Tukumā

2010.gada 28.janvārī                                                                                                 prot. Nr.1

Sēdē pieņemtie lēmumi

 

Tiek apstiprināta darba kārtība:

 

1. Par saistošo noteikumu „Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās ēkās” apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” apstiprināšanu.
3. Par noteikumu „Par kārtību, kādā Tukuma novadā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldības un privātajām izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai 2009./2010.mācību gada 2.pusgadā” apstiprināšanu.
4. Par finansējumu Tukuma novada interešu izglītības programmām 2009./2010.mācību gada 2.pusgadam.
5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali Tukuma novada izglītības iestādēm 2009./2010.mācību gada                   2.pusgadam.  
6. Par noteikumiem „Tukuma pilsētas Kultūras nama maksas pakalpojumi”.
7. Par Tukuma novada Domes nodaļu nolikumu apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Tukuma novada bāriņtiesas nolikumā.
9. Par Tukuma novada bāriņtiesas iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.
10. Par līdzfinansējumu projektam „Tukuma novada pašvaldības kapacitātes stiprināšanas projektu īstenošanai”.
11. Par projekta „Zentenes ciema ielu apgaismojuma izbūve Zentenes pagastā Tukuma novadā” apstiprināšanu.
12. Par projekta „Siltumtīklu rekonstrukcija Degoles pagasta Vienībā” apstiprināšanu.
13. Par projekta „Pašvaldības autoceļu rekonstrukcija Tumes pagastā” apstiprināšanu.
14. Par projekta „Rekreācijas vides uzlabošana Slampes pagasta pievilcības veicināšanā – 2.kārta” apstiprināšanu.
15. Par jauna Tukuma novada teritorijas plānojuma izstrādes lēmuma precizēšanu.
16. Par sociālās dzīvojamās mājas statusa piešķiršanu mājai „Mežrozītes“, Irlavas pagastā.
17. Par dzīvojamās mājas „Uzkalni” neprivatizēto daļu nodošanu Tukuma novada pašvaldībai.
18. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – nedzīvojamas telpas Pils ielā 3, Tukumā, nomas tiesību izsoles rezultātiem.
19. Par nekustamā īpašuma Rūdas ielā 4, Tukumā, nomas parāda piedziņu.
20. Par iesniegumiem nodokļu un nomas maksas jautājumos.
21. Par zemes nomu.
22. Par zemes Zemītes ielā 2 nomas līguma izbeigšanu.
23. Par Slampes pagasta nekustamā īpašuma „Līdumi” sadalīšanu, nosaukuma un adreses piešķiršanu.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
25. Par Degoles pagasta nekustamā īpašuma „Liellauciņi” sadalīšanu.
26. Par īpašuma Sēmes pagasta Brizulē apvienošanu un adreses noteikšanu.
27. Par adrešu noteikšanu transformatoru apakšstacijām.
28. Par adrešu piešķiršanu.  
29. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
30. Par zemesgabalu ieskaitīšanu Tukuma pilsētas līdzvērtīgās zemes kompensācijas fondā.
31. Par nedzīvojamo telpu izmantošanu.
32. Par Lestenes pagasta SIA „Ceriņi” nedzīvojamo telpu nomas maksu.
33. Par pirmpirkuma tiesībām.
34. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu. (Nav publicējams)
35. Par Domes priekšsēdētāja komandējumu.
36. Par Tukuma novada Domes aizņēmumu valūtu maiņu.
37. Par 2009.gada Tukuma novada konsolidētā budžeta izpildi.
38. Par koģenerācijas stacijas būvniecības zemes nomas līguma laušanu.
39. Par projekta „Ceļu rekonstrukcijas darbi Slampes pagastā” apstiprināšanu.
40. Par projekta „Atjaunojamo energoresursu energoapgādes sistēmas rekonstrukcija Tukuma novada Slampes pagastā” apstiprināšanu.
41. Par noteikumiem „Par Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem”.
42. Par deputātes Daigas Rečas iesniegumu.
43. Par pamatojumu grozījumu veikšanas atteikumam saistošajos noteikumos Nr.27 „Kārtība, kādā Tukuma novada Dome dod galvojumu studiju un studējošā kredītam”
44. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības konsolidēto 2010.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu” apstiprināšanu.