SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2010.gada 25.februārī                                                                                                           Nr.2
Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība
1. Par Domes veikto darbu periodā starp Domes sēdēm.
2. Par saistošo noteikumu „Par apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un aizsardzību Tukuma novadā” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu „Par pagaidu ielu vai to posmu ar grants segumu ierīkošanu Tukuma novadā uz pašvaldībai piederošas zemes pēc fizisko personu ierosinājuma” apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu „Par atvieglojumiem zobu protezēšanai, zobu protēžu labošanai, pirts pakalpojumiem un autotransporta izmantošanai braucieniem uz medicīnas iestādēm” apstiprināšanu.
5. Par Tukuma novada ģerboņa konceptuālo ideju.
6. Par Tukuma novada pašvaldību ceļu un ielu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmu 2010.–
2012.gadam.
7. Par grozījumiem 20.03.2008. Tukuma pilsētas Domes noteikumos Nr.7 „Par pašvaldības aģentūras „Tukuma ledus halle” maksas pakalpojumiem”.
8. Par noteikumiem „Izglītojamo reģistrēšanas un uzņemšanas kārtība Tukuma pilsētas vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”.
9. Par Tukuma 3.vidusskolas reorganizāciju par Tukuma 3.pamatskolu.
10. Par klašu komplektiem un izglītojamo skaitu 1., 7. un 10.klasēs Tukuma pilsētas vispārizglītojošajās skolās 2010./2011.mācību gadā.
11. Par Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu slēgšanu vasaras periodā.
12. Par naudas līdzekļiem.
13. Par grozījumiem Tukuma novada Domes kultūras padomes nolikumā.
14. Par grozījumiem Tukuma novada Domes sporta padomes nolikumā.
15. Par Tukuma novada Domes Vides komisijas nolikumu.
16. Par Tukuma novada pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par grozījumu Tukuma novada Domes Arhitektūras nodaļas nolikumā.
18. Par Tukuma novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.
19. Par izmaiņām sabiedriskās komisijas iekšējā audita veikšanai komunālajās saimniecībās un Uzņēmējdarbības licencēšanas komisijas sastāvā.
20. Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca” pamatkapitālu.
21. Par projektu „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīcas pārprofilēšana uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu”.
22. Par projektu „Tukuma pilsētas Jelgavas ielas rekonstrukcija”.
23. Par detālplānojuma zemesgabalam „Čiekuri”, Slampes pagastā,1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai.
24. Par Tukuma novada pašvaldības īpašuma Sēmes pagastā „Sēme–10” cirsmas kailcirtes 1589 m3 izsoles rezultātiem.
25. Par pašvaldības nekustamā īpašuma – zemes starpgabala Salas ielā 5D, Tukumā, atsavināšanu.
26. Par nekustamā īpašuma - gājēju tilta pāri dzelzceļam Tukumā pārņemšanu novada Domes īpašumā.
27. Par SIA „Amatnieks” iesniegumu.
28. Par SIA „Kopideja” iesniegumu.
29. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
30. Par IK UNII iesniegumu.
31. Par Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu un anulēšanu.
32. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
33. Par pirmpirkuma tiesībām.
34. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
35. Par zemes reformas pabeigšanai reģistrēto zemes vienību platību precizēšanu.
36. Par kadastrāli uzmērīto platību apstiprināšanu un apgrūtinājumu noteikšanu.
37. Par Pūres pagasta nekustamā īpašuma „Krodznieki” sadalīšanu.
38. Par automašīnas Mercedes Benz V220 atsavināšanu.
39. Par privatizēto dzīvokļu un zemes izslēgšanu no bilances.
40. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu.
41. Par sociālo palīdzību.
42. Par brīvpusdienu piešķiršanu.
43. Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu.
44. Par Domes priekšsēdētāja rīkojuma apstiprināšanu.
45. Par atļaujām Tukuma novada Domes priekšsēdētājam.
46. Par Domes priekšsēdētāja atvaļinājumu.
47. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi.
48. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
49. Par adrešu piešķiršanu.
50. Par nedzīvojamo telpu Stadiona ielā 3 nomas maksu.
51. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2010.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”.
52. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
53. Par sabiedriskās komisijas iekšējā audita veikšanai komunālās saimniecībās veikto darbu.