SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2010.gada 25.martā                                                                                                               Nr.3
Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība.
1. Par Domes veikto darbu periodā starp Domes sēdēm.
2. Par Tukuma novada ģerboni.
3. Par saistošo noteikumu „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Tukuma novadā” apstiprināšanu.
4. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.2„Par Tukuma novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
5. Par saistošo noteikumu „Par pašvaldības palīdzību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā vai dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai Tukuma novadā” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu „Par maģistrālo ūdensvadu un kanalizācijas vadu un pievadu izbūvi Tukuma novadā pēc iedzīvotāju (dzīvojamo ēku īpašnieku vai apsaimniekotāju) ierosinājuma” apstiprināšanu.
7. Par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm vasaras sezonā.
8. Par atbalstu Dzirciema speciālās internātpamatskolas renovācijai.
9. Par izmaiņām Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas izglītības programmās.
10. Par atļauju ņemt kredītu ERAF projekta „Velotūrisma infrastruktūras attīstība Tukumā” īstenošanai.
11. Par līdzfinansējumu projektam „Sociālās dzīvojamās mājas „Mežrozītes”, Irlavas pagastā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
12. Par Tukuma novada Domes autotransporta izmantošanu pašvaldības budžeta iestāžu un nevalstisko organizāciju vajadzībām.
13. Par pašvaldības mantas izmantošanu.
14. Par Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldes vieglo pasažieru automašīnas pakalpojuma tarifu 2010.gadā.
15. Par Tukuma Sporta skolas pasažieru autobusa pakalpojuma tarifu.
16. Par grozījumiem Tukuma Mūzikas skolas nolikumā.
17. Par grozījumiem Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu nolikumos.
18. Par Tālākizglītības centra darbības izbeigšanu.
19. Par I.Kļavas iesniegumu.
20. Par izmaiņām Tukuma pilsētas Zemes komisijas sastāvā.
21. Par Domes priekšsēdētāja J.Šulca deleģēšanu dalībai Veselības norēķinu centra Kurzemes nodaļas sadarbības sanāksmēs.
22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
23. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu īpašumam „Druvas”, Tumes pagastā.
24. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA „SALDO CC”.
25. Par nomas maksas samazināšanu.
26. Par nedzīvojamo telpu izmantošanu.
27. Par pirmpirkuma tiesībām.
28. Par nekustamā īpašuma „Sēme-10”, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, cirsmas kailcirtes izsoles rezultātiem.
29. Par noteikumiem „Par pašvaldības īpašuma – nedzīvojamo telpu Nr.99 un Nr.100 Melnezera ielā 1, Tukumā, nomas tiesību izsoli”.
30. Par zemes gabala piešķiršanu ēku uzturēšanai.
31. Par samaksas samazināšanu izpērkamajam zemes kopīpašumam ,,Sēmes Paegļi”, Sēmē, Sēmes pagastā.
32. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
33. Par zemes nomu.
34. Par kadastrāli uzmērīto platību apstiprināšanu un apgrūtinājumu noteikšanu.
35. Par valsts meža atsavināšanu „Ozoliņu “ kapsētas paplašināšanai.
36. Par adrešu piešķiršanu.
37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu noteikšanu.
38. Par sociālās dzīvojamās mājas „Lāmas”, ciems Lamiņi, Pūres pagasts, noteikto īres un komunālo pakalpojumu maksājumu aprēķinu.
39. Par dzīvokļu izslēgšanu no dzīvojamā fonda.
40. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu.
41. Par valsts iestādes darbinieka reģistrēšanu uzskaitē dzīvojamās telpas izīrēšanai.
42. Par izmaiņām pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” nolikumā un par Irlavas veco ļaužu pansijas nolikuma atzīšanu par spēku zaudējušu.
43. Par vienas gultas dienas izmaksām sociālajai aprūpei pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”.
44. Par finansiālu atbalstu Diānai Ivanovai
45. Par automašīnu atsavināšanu.
46. Par naudas līdzekļiem.
47. Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā.
48. Par Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošo noteikumu Nr.1 „Par iekšējo komunikāciju tehnisko uzturēšanu Tukuma novadā pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās ēkās” atcelšanu.
49. Par apkures parādu segšanu pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrniekiem.
50. Par atļaujām Domes priekšsēdētāja vietniekam A.Volfam un Tukuma muzeja direktorei A.Ozolai savienot amatus.
51. Par realizācijas cenas noteikšanu pašvaldības grants atradnē „Mežmaļi”.
52. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2010.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”.