SĒDES PROTOKOLS
Tukumā
2010.gada 29.aprīlī                                                                                                           Nr.4
Tiek apstiprināta sēdes darba kārtība.
1. Par veikto darbu periodā starp Domes sēdēm.
2. Par Tukuma novada ģerboni.
3. Par saistošo noteikumu „Par detālplānojumu nekustamam īpašumam Mazās Gravas ielā 41, Tukumā“ apstiprināšanu.
4. Par saistošo noteikumu „Par jaunu ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma
novadā pēc komersantu ierosinājuma” apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu „Par ielu, autoceļu vai to posmu ar cieto segumu izbūvi Tukuma novadā pēc fizisko personu ierosinājuma” apstiprināšanu.
6. Par saistošo noteikumu „Par ūdensapgādes, kanalizācijas, lietus kanalizācijas un siltumapgādesmaģistrālo vadu izbūvi Tukuma novadā pēc komersantu ierosinājuma” apstiprināšanu.
7. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada kapsētu uzturēšanu” apstiprināšanu.
8. Par saistošo noteikumu „Par kārtību Tukuma pilsētas Skeitparka teritorijā” apstiprināšanu.
9. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klasēm” apstiprināšanu.
10. Par saistošo noteikumu „Par īres (apsaimniekošanas) un pakalpojumu maksājumu parāda līgumsoda aprēķina apturēšanu vai līgumsoda dzēšanu pašvaldības īpašumā vai bilancē esošajās dzīvojamās mājās” apstiprināšanu.
11. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma novada pašvaldības nodevām” apstiprināšanu.
12. Par saistošo noteikumu „Par Tukuma pilsētas Domes 27.04.2006. saistošo noteikumu Nr.6 “Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru” darbības apturēšanu” apstiprināšanu.
13. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 01.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Tukuma novada pašvaldības nolikums”.
14. Par grozījumiem saistošajos noteikumos „Par Tukuma novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem”.
15. Par noteikumiem „Tukuma novada izglītības iestāžu maksas pakalpojumi”.
16. Par Tukuma novada Domes Komunālās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
17. Par Tukuma 3.pamatskolas nolikumu.
18. Par grozījumiem būvvaldes nolikumā.
19. Par izmaiņām Iepirkumu komisijas nolikumā.
20. Par Tukuma novada Domes Iepirkumu komisijas pastāvīgo locekļu apstiprināšanu.
21. Par Tukuma novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
22. Par izmaiņām Tukuma pilsētas zemes komisijas sastāvā.
23. Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa apsekošanas komisijas izveidošanu.
24. Par projektu „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma pielāgošana Tukumā”.
25. Par atļauju ņemt kredītu ERAF projekta “Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojumu uzlabošana” īstenošanai.
26. Par Durbes muižas vāgūža rekonstrukcijas projektu.
27. Par SIA „Black & W” sūdzību par būvvaldes lēmumu.
28. Par Vijas Audzes sūdzību par būvvaldes lēmumu.
29. Par Tukuma centrālās katlu mājas darbības pārtraukšanu vasaras periodā.
30. Par komunālo maksājumu atvieglojumiem Tukuma novada pašvaldības sociālajos dzīvokļos.
31. Par notekūdens pārstrādes tarifu apstiprināšanu Džūkstes pagastā.
32. Par dzeramā ūdens patēriņa tarifu apstiprināšanu Džūkstes pagastā.
33. Par Tukuma novada Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu.
34. Par pašvaldības mantas – zemes starpgabala Salas ielā 5D, Tukumā, atsavināšanu.
35. Par pašvaldības īpašuma – nedzīvojamo telpu Nr.99 un Nr.100 Melnezera ielā 1, Tukumā, nomas tiesību izsoles rezultātiem.
36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu.
37. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā.
39. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņa pagarināšanu.
40. Par zemes nomas un nodokļu parādiem.
41. Par iesniegumiem zemes jautājumos.
42. Par zemes nomu.
43. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu.
44. Par adrešu piešķiršanu un adrešu maiņu.
45. Par zemes īpašumtiesībām.
46. Par zemes nomas līguma noslēgšanu.
47. Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu.
48. Par nekustamā īpašuma „Irlavas pasts” pirkšanu.
49. Par VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” iesniegumu.
50. Par zemes „Veldres”, Irlavas pagastā lietošanas tiesību izbeigšanu.
51. Par nekustamā īpašuma „Subri”, Džūkstes pagastā, sadalīšanu.
52. Par platības apstiprināšanu ēku un būvju īpašuma „Upītes” Sēmes pagastā reģistrācijai zemesgrāmatā.
53. Par pirmpirkuma tiesībām.
54. Par nedzīvojamo telpu izmantošanu.
55. Par Invalīdu dienas centra „Saime”, „Saimīte” un Tukuma patversmes slēgšanu uz darbinieku atvaļinājumu laiku.
56. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu.
57. Par dāvinājuma pieņemšanu.
58. Par pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” mikroautobusa izmantošanu.
59. Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu.
60. Par dzīvojamo telpu izīrēšanu.
61. Par Domes priekšsēdētāja vietnieka 22.04.2010. rīkojumu Nr.46-p un Nr.86-d apstiprināšanu.
62. Par naudas līdzekļiem.
63. Par grozījumiem Tukuma novada Domes 28.01.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada 2010.gada pamatbudžetu un speciālo budžetu”.
64. Par saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Tukuma novadā” apstiprināšanu.
65. Par grozījumiem Administratīvās nodaļas nolikumā.
66. Par projektu „Tukuma ūdenssaimniecības attīstība” aktualizētā tehniski – ekonomiskā pamatojuma un Kohēzijas projekta iesnieguma apstiprināšanu.
67. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un adrešu noteikšanu.
68. Par kadastrāli uzmērīto platību apstiprināšanu un apgrūtinājumu noteikšanu.
69. Par Tukuma novada Domes un pašvaldības kapitālsabiedrību 2009.gada finanšu pārskatu apstiprināšanu.
70. Par Domes priekšsēdētāja 27.04.2010. rīkojuma Nr.91-d apstiprināšanu.