Projektu arhīvs:
ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA TUKUMĀ
PROJEKTI 2014.GADĀ
PROJEKTI 2015.GADĀ
PROJEKTI 2016.GADĀ
PROJEKTI 2017.GADĀ
PROJEKTI 2018. GADĀ
PROJEKTI 2019. GADĀAktuālie projekti Tukuma novadā  2020. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

12.02.2020. Informācija par projektu

24.04.2020. Informācija par projektu

24.07.2020. Informācija par projektu

30.10.2020 Informācija par projektu

8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495.61  Tukums 

Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"

16.03.2020. Informācija par projektu

19.06.2020. Informācija par projektu

 4.2.2.0/17/I/103  2018-2020  1612700.00  Tukums

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē

05.06.2020. Informācija par projektu

28.12.2020. Informācija par projektu

 9.3.2.0/19/A/112  2019-2021  24200.00  Tumes pagasts
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" SAM 9.3.2. 2019-2021 795824.00 Tukums

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība
Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Tukuma
novada pašvaldībā

2020.gada maijs

2020.gada septembris

2020.gada novembris

Nr. 9.3.1.1/19/I/045 2020-2022 1941381,23 Tukums

Degradētās teritorijas sakopšana Mārtiņa ielas zonā (Mārtiņa ielas pārbūve)

10.09.2020. Informācija par projektu

5.6.2.0/20/I/003 2020-2022 862 550,39 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)
Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus 9.2.4.2/16/I/011 2017-2020 342637,00 Tukuma novads
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001 2017-2021   Tukuma novads

Kurzeme visiem (Deinstitucionalizācija)

16.01.2020. Informācija par projektu

29.01.2020. Informācija par projektu

07.01.2021. Informācija par projektu

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu  
2015-2022     Tukuma novads 
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija)

9.2.2.1./15/I/001

Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu 

2015-2022    Tukuma novads 
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu 
2015-2022   Tukuma novads 
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve (2. kārta)

Informācija par projektu

19-08-A00702-0000018 2019-2020 1418021.59 Pagasti

Irlavas sporta laukuma labiekārtošana
Informācija par projektu

Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2203-000002 2019-2020 17 019,62 Irlavas pagasts

Kapu digitalizācija Tukuma novada pagastos  

Informācija par projektu

Informācija par projektu
19-08-AL01-A019.2202-000005 2019-2020 1 43 26,40 Pagasti

Vides objekta “Lieldienu karote” uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Irlavā

Informācija par projektu

26.08.2020. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2205-000004 2019-2020  21 180,22 Irlavas pagasts

Sporta laukuma labiekārtošana un sporta aprīkojuma iegāde Zentenē

23.09.2019. Informācija par projektu

Informācija par projektu

19-08-AL01-A019.2202-000009 2019-2020 13961.57 Zentenes pagasts
Meža īpašumu sakopšana un uzlabošana M.Parka ielā 1, Tukumā 19-08-A00804-000030 2020-2022 49 55,24 Tukums

Apgaismojuma sistēmas izveide Irlavas kultūras namā

Informācija par projektu

20-08-AL14-A019.2203-000006  2020-2021 67 56,04 Irlava

Pūres pagasta kapu digitalizācija

Informācija par projektu 

  20-08-AL14-A019.2203-000007 2020-2021 35 45,30 Pūre
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”

"Accelerate SUNSHiNE"– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk)

23.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte   2017-2020  185035.00 Tukuma novads 

"ROBUST" – Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

22.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande)   2017-2021  107500.00 Tukuma novads 
"Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās" ("COMPETE4SECAP") Koordinators SIA “EKODOMA”   2017-2020    Tukuma novads
"Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam" (C -TRACK-50) Rīgas plānošanas reģions projektā ir partneris 2018-2021   Tukuma novads
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2020 15000.00 Tukuma novads
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Durbes muižas apbūves kalpu mājas pārsegumu un jumta glābšanas darbu 5. posma īstenošana

Informācija par projektu

GP_FL_98 2020 48771,61 Tukums
Valsts budžeta dotācija  Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla uzturēšanai 2020.gadā
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra uzturēšana   2020 27600,00 Tukuma novads
“Meža dienas 2020. - Meža nozare: Skaista ainava un mežsaimniecība ekonomikai”

Meža dienas 2020

Informācija par projektu Tumē

Informācija par projektu Džūkstē

  2020 1000,00 Tumes pagasts un Džūkstes pagasts