Aktuālie projekti Tukuma novadā  2020. gadā

Projekta nosaukums Vienošanās/ Līguma Nr. Ieviešanas laiks Kopējā projekta summa, EUR Īstenošanas vieta
Kohēzijas fonds (KF)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Tukumā, 2.kārta 5.3.1.0/16/I/009 2017-2022 1229114.00 Tukums
Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Tukuma vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana (Tukuma 2.vidussk., Tukuma Raiņa ģimnāz., Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatsk., Tukuma 2.pamatsk.)

12.02.2020. Informācija par projektu

8.1.2.0/17/I/015 2017-2022 9327495.61  Tukums 
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Pasaciņa"  4.2.2.0/17/I/103  2018-2020  1612700.00  Tukums
Energoefektivitātes paaugstināšana PII "Vālodzīte"  4.2.2.0/17/I/104  2018-2021  1765966.00  Tukums
Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Santas Zaļmežas ģimenes ārsta praksē  9.3.2.0/19/A/112  2019-2021  24200.00  Tumes pagasts
Kvalitatīvas un profilam atbilstošas veselības aprūpes infrastruktūras un pieejamības uzlabošana SIA "Tukuma slimnīca" SAM 9.3.2. 2019-2021 795824.00 Tukums
Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Kurzeme visiem (Deinstitucionalizācija)

16.01.2020. Informācija par projektu

29.01.2020. Informācija par projektu

9.2.2.1/15/I/004
Sadarbības līgums ar Kurzemes plānošanas reģionu  
2015-2022     Tukuma novads 
Atver sirdi Zemgalē (Deinstitucionalizācija) Sadarbības līgums ar Zemgales plānošanas reģionu  2015-2022    Tukuma novads 
Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 9.2.2.1/15/I/002
Sadarbības līgums ar Rīgas plānošanas reģionu 
2016-2018    Tukuma novads 
"Proti un dari" 8.3.3.0/15/I/001, Vienošanās Nr.6-13/1 2017-2021 112622.40 Tukuma novads
Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)
Bērnu laukumiņa rotaļu elementu uzstādīšana Pūres pagastā   19-08-AL14-A019.2203-000001 2019-2020 10974.70  Pūres pagasts

Gājēju celiņa izbūve Pūres pagasta centrā  

24.01.2020. Informācija par projektu

19-08-AL14-A019.2205-000005 2019-2020 54364.26 Pūres pagasts
Vides objekta “Lieldienu karote” uzstādīšana un teritorijas labiekārtošana Irlavā 19-08-AL14-A019.2205-000004  2019-2020   21489.66 Irlavas pagasts 
Irlavas sporta laukuma labiekārtošana 19-08-AL14-A019.2203-000002  2019-2020  15859.47   Irlavas pagasts 
Rotaļu elementu un brīvdabas sporta trenažieru aprīkojuma iegāde Lanceniekos 19-08-AL01-A019.2202-000004   2019-2020 18407.43  Džūkstes pagasts 
Sporta laukuma labiekārtošana un sporta aprīkojuma iegāde Zentenē 19-08-AL01-A019.2202-000009 2019-2020 13961.57 Zentenes pagasts
Kapu digitalizācija Tukuma novada pagastos   19-08-AL01-A019.2202-000005 2019-2020 14326.40 Jaunsātu, Degoles un Džūkstes pagasts
Tukuma novada pašvaldības autoceļu pārbūve (2. kārta) 19-08-A00702-0000018 2019-2020 1418021.59 Pagasti
EK programma “Horizon 2020” (Apvārsnis 2020) aktivitāte “Pētniecība un inovācijas”
"Accelerate SUNSHiNE"– Save your bUildiNg by SanINg Energy being to move more quickly ( Saglabā savu ēku, taupot enerģiju: virzies uz priekšu ātrāk) Koordinators Rīgas Tehniskā universitāte   2017-2020  185035.00 Tukuma novads 

"ROBUST" – Rural-Urban Outlooks:Unlocking Synenergies (Lauku un pilsētas vide-atvērtā kopdarbībā)

22.01.2020. Informācija par projektu

Koordinators Wageningena universitāte (Nīderlande)   2017-2021  107500.00 Tukuma novads 
"Energopārvaldības sacensības IEKRP (Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna) ieviešanai pašvaldībās" ("COMPETE4SECAP") Koordinators SIA “EKODOMA”   2017-2020    Tukuma novads
"Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam" (C -TRACK-50) Rīgas plānošanas reģions projektā ir partneris ar budžetu 146 500.00 EUR 2018-2021   Tukuma novads
EK programma WiFi4EU
Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās WiFi4EU WiFi4EU-2018-1 2019-2020 15000.00 Tukuma novads