eraf
Tukuma novada Dome 2010.gada 27.septembrī noslēdza vienošanos ar Satiksmes ministriju (turpmāk – ministrija) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projektam „Tukuma pilsētas Jelgavas ielas rekonstrukcija” (Vienošanās Nr. SM2010/-49). Projekta mērķis ir komfortabla un droša satiksme pilsētas tranzīta ielā.

eraf
2010.gada 14.oktobrī Tukuma novada Dome noslēdza vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Tukuma novada Degoles pagasta Vienības ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Vienošanās Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/006/019) īstenošanai.

esf_proj
2010.gada novembrī Rīgā tiks slēgta vienošanās starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Tukuma novada Domi par ERAF projekta "Speciālista piesaiste Tukuma novadam attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai” īstenošanu.
Projekta mērķis – paaugstināt pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot atbilstīgu speciālistu Tukuma novada pašvaldībā.

eraf
ERAF projekta ieviešana uzsākta 2009.gada 13.maijā, parakstot Vienošanos Nr. 2009/0028/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/018 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” īstenošanu.

esf_proj
2010.gada 1.septembrī Rīgā tik noslēgta vienošanās Nr.L-SMS-10-0012 (proj.Nr.SMS/3.4.4.2.0/10/02/035) starp Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” un Tukuma novada Domi par ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas „Mežrozītes”, Irlavā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” īstenošanu.
Projekta mērķis – paaugstināt Irlavas pagasta sociālās dzīvojamās mājas „Mežrozītes”, energoefektivitāti, veicot ēkas renovācijas un rekonstrukcijas pasākumus.
Sociālā māja atrodas Irlavas pagastā, ēkai ir divi dzīvojamie stāvi, pagrabs un bēniņi. Mājā atrodas 10 dzīvokļi.

esf_proj
Tukuma novada Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca ir saņēmusi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projekta „Ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras nodrošināšana pašvaldības SIA „Irlavas Sarkanā Krusta slimnīca”, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu”.

 

eraf

Projekta „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tukumā” ietvaros 2009.gada septembrī uzsākta bērnudārza būvniecība M.Smilšu ielā 14 pēc „Dreiliņi – 2” tipveida būvprojekta. Būvdarbu līgums tika noslēgts 2009.gada 29.septembrī ar SIA «Mūsu Māja» un līguma izpildes termiņš sākotnēji tika noteikts 2010.gada 1.augusts.