eraf

2010.gada 19.janvārī Rīgā tika noslēgta vienošanās Nr.2010/0035/3DP/3.1.3.3.1/09/IPIA/ VIAA/023 starp Valsts izglītības attīstība aģentūru un Tukuma novada Domi par ERAF projekta "Tukuma Speciālās internātpamatskolas un Dzirciema Specialās intenātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana” īstenošanu.

izglitibas
Tukuma novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par finansējuma saņemšanu projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukumu pielāgošana Tukumā” īstenošanai.
Projekta mērķis ir atbalstīt jaunatnei draudzīgas vides veidošanos Tukuma pilsētā, veicinot jauniešu veselīgu dzīvesveidu un lietderīgu brīvā laika izmantošanu.

eraf
Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma iegāde
ERAF projekta ieviešana uzsākta 2009.gada 13.maijā, parakstot Vienošanos Nr. 2009/0028/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/018 ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Tukuma vakara un neklātienes vidusskolā un Tukuma 2.vidusskolā” īstenošanu.

kpfi
Tukuma novada Slampes pagastā tiek realizēts videi draudzīgs siltināšanas projekts „Slampes pagasta Kultūras pils un pirmskolas izglītības iestādes "Pienenīte" energoefektivitātes paaugstināšana”. Projekts tika atbalstīts Vides ministrijas rīkotajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) finansēto projektu atklātajā konkursā „Energoefektivitātes palielināšana pašvaldību ēkās” un 2009.gada 19.novembrī Tukuma novada Dome ir parakstījusi līgumu ar Vides ministriju par šī projekta īstenošanu.

baltic_city_union

Co-financed by the UBC Commission on Sport

Atpūties aktīvi!
Šī gada maijā Baltijas pilsētu savienības Sporta Komisija izsludināja projektu konkursu „porti s cool!” granta saņemšanai. Jūlija mēnesī tika atbalstīti četri projekti – no Latvijas – Tukuma (2500 EUR), no Norvēģijas – Bergenas (1500 EUR) un no Igaunijas  Sillamae (1500 EUR) un Voru (1000 EUR) pilsētām.

eraf

Tukuma novada Slampes pagastā tiek realizēts projekts „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu attīstīšana un pilnveide Slampes pašvaldībā”. Projekts tika sagatavots un iesniegts Valsts Reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā atklātajā projektu konkursā finansējuma saņemšanai no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.4.aktivitātē „Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”. Projekts konkursā tika atbalstīts, un 2009.gada 2.septembrī Tukuma novada Dome noslēdza līgumu ar Valsts Reģionālās attīstības aģentūru par šī projekta īstenošanu.

atbalsts

16.augustā starp Tukuma novada Domi un Valsts izglītības un attīstības aģentūru ir parakstīts līgums Nr.2010-1-CY1-GRU06-00937 6 par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas aktivitātes Mācību partnerības projekta „Young People in Action“ ieviešanu.

elfla
Siltumtīklu rekonstrukcija Degoles pagasta ciemā Vienība
Degoles pagasta ciemā Vienība pabeigti siltumtīklu rekonstrukcijas darbi, realizējot projektu „Siltumtīklu rekonstrukcija Degoles pagasta Vienībā”. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2010.gada 12.oktobrī.

swiss

 Izglītības un zinātnes ministrija 2010.gada 4.augustā izskatīja un vērtēja 27 pašvaldību iesniegtos Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētās programmas „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” komponentprojektu iesniegumus saskaņā ar komponentprojektu iesniegumu  atlases un vērtēšanas kritērijiem, kas noteikti Šveices kompetentās iestādes 2009.gada 13.maija apstiprinātajā projekta izklāstā programmai „Atbalsts jaunatnes politikas attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos”. Komisija iekļaušanai programmas gala iesniegumā atbalstīja arī Tukuma pašvaldības komponentprojektu „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Tukuma pilsētā”.