Tukuma novada Dome, apzinoties klimata pārmaiņu jautājuma nozīmību un ieguvumus, ko sniedz efektīva enerģijas izmantošana, ir pievienojusies starptautiskajai Pilsētu mēru pakta iniciatīvai, kas apvieno vairāk nekā 7 000 Eiropas pašvaldību, kuras ir brīvprātīgi apņēmušās sniegt savu ieguldījumu Eiropas Savienības mērķu sasniegšanā. 

Tukuma novada pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2020. gadam samazināt oglekļa dioksīda (CO2) emisijas Tukuma pilsētā par 20% attiecībā pret 2000. gadu. Šis mērķis ir nostiprināts Tukuma pilsētas Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānā 2011.-2020. gadam, kas ar 2011. gada 25. augusta lēmumu tika apstiprināts Tukuma novada Domē.

2016.gada 29.martā stājās spēkā Energoefektivitātes likums, kura mērķis ir energoresursu racionāla izmantošana un pārvaldība, lai sekmētu ilgspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežotu klimata pārmaiņas. Lai arī pašvaldībai likumdošana neuzliek par pienākumu ieviest energopārvaldības sistemu, Tukuma novada pašvaldība ir apliecinājusi vēlmi izveidot, ieviest un uzturēt energopārvaldības sistēmu Tukuma novadā.

Tukuma novada energopārvaldības sistēmas darbības lauks ir pašvaldības ēku, publiskā ielu apgaismojuma un pašvaldības autoparka apsaimniekošana. Tukuma novada energopārvaldības sistēmas robežas aptver Tukuma pilsētu un 10 Tukuma novada pagastus.

ENERGOPOLITIKA

IETEIKUMU VEIDLAPA UZLABOJUMIEM ENERGOPĀRVALDĪBAS JOMĀ

ENERGOPĀRVALDĪBAS SISTĒMAS SERTIFIKĀTS