1. 2014.gada 2.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Putnēnciema mežs", Pūres pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „R Grupa mežs".

2. 2014.gada 2.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nogabalus 5., 9., 11., 13., 14. nekustamajā īpašumā „Spirgus mežs", Slampes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „R Grupa mežs".

3. 2014.gada 4.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nogabalus 24., 25., 26., 27., 33., 34. nekustamajā īpašumā „Spirgus mežs", Slampes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „Laskana-Logistic".

4. 2014.gada 4.decembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Čubatu mežs", Degoles pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis SIA „UNICENTRS".

Tukuma novada Dome 2015.gada 6.janvārī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Ed.Veidenbauma ielā 1-29A, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 2500,00.
Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada Domi pa tālruni 26001624.
Izsoles noteikumi

Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2015.gada 6.janvārim plkst.12:00.
Apgrūtinājums – nedzīvojamo telpu nomas līgums ar pašreizējo nomnieku SIA „Consult V" līdz 31.03.2015.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 250,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

Tukuma Sporta skola 2013.gada 3.septembrī plkst.15.00 skolas administrācijas telpās, Kuldīgas ielā 74 (3.stāvs), Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa TOYOTA COASTER, 1997.gads, reģistrācijas Nr. DD 5694, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 2050,00.
Apskate, iepriekš zvanot skolas darbiniekam pa mob. tālruni 29187208
Izsoles noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma Sporta skolas administratīvajās telpās darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst.16.00.
Pirms izsoles dalībniekam Tukuma Sporta skolas kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,00.

Tukuma novada Dome 2015.gada 6.janvārī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma - dzīvokļa Kandavas ielā 24-1, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 2600,00.
Apskate, iepriekš zvanot uz Tukuma novada Domi pa tālruni 26001624.

Izsoles noteikumi
Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2015.gada 6.janvārim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 260,00 euro apmērā un dalības maksa 15,00 euro.

2013.gada 28.maijā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – M. Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvusi Ludmila Gorevalova.

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

cirsmu nogabali 24., 25., 26., 27., 33., 34. nekustamajā īpašumā „Spirgus mežs", Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90800070045), 9,8 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms – 2670,98 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 67400,00.
Cirsmu apskate notiks 2014.gada 21.novembrī plkst.10:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.

Cirsmas novērtējums

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 Durbes ielā 40, Tukumā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9001 900 3930. Izsoles sākumcena: Ls 800, nodrošinājums Ls 80, reģistrācijas maksa Ls 10. Izsole notiks Privatizācijas aģentūras telpās 2013.gada 2.augustā plkst.14.00. Nodrošinājums un reģistrācijas maksa iemaksājama līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles noteikumos noteiktajā kārtībā. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Privatizācijas aģentūras mājas lapā www.pa.gov.lv. Iesniegt pieteikumu dalībai izsolē var līdz 2013.gada 16.jūlijam plkst.16.00 Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, darbdienās no plkst.8.30 līdz 17.00. Pirkuma maksas samaksas kārtība: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskates laiku pa tālr.67021348.

Tukuma novada Dome 2014.gada 2.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

cirsma nekustamajā īpašumā „Putnēnciema mežs", Pūres pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90740050034), 7. un 12. nogabali 2,3 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms – 453,96 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 12500,00.
Cirsmu apskate notiks 2014.gada 21.novembrī plkst.10:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.

Cirsmas novērtējums

Par nekustamā īpašuma „Pirts", Slampes pagastā, Tukuma novadā, atsavināšanu, Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Depo", Vaski, Irlavas pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 3000,00.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob. tālr.29405027.
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 4.decembrim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums EUR 300,00 apmērā un dalības maksa EUR 15,00.

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr.9080 900 0279.

Tukuma novada Dome 2014.gada 2.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

cirsmu nogabali 5., 9., 11., 13., 14. nekustamajā īpašumā „Spirgus mežs", Slampes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90800070045), 10,4 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms – 3071,34 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 87700,00.
Cirsmu apskate notiks 2014.gada 21.novembrī plkst.10:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Cirsmas novērtējums

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 "Atpūtas", Slampes pagastā, Tukuma novadā, kadastra Nr. 9080 900 0278.

Tukuma novada Dome 2014.gada 2.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Mežinieki", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 3000,00.

Apskate, iepriekš zvanot uz mob. tālr.26546880.
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā līdz 2014.gada 2.decembrim plkst.12:00.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums EUR 230,00 apmērā un dalības maksa EUR 15,00.

Tukuma novada Dome 2013.gada 28.maijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 4560,00.
Īpašumu var apskatīt darba dienās to atrašanās vietās, iepriekš zvanot pa mobilo tālruni 29104617.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 10,00. Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.decembrī plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

cirsma nekustamajā īpašumā „Čubatu mežs", Degoles pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90460020072), 2. un 3. nogabali 4,5 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms – 1105,43 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - EUR 27500,-.
Cirsmas apskate notiks 2014.gada 21.novembrī plkst.10:00. Pulcēšanās pie Tukuma novada Domes (Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā), papildus informācija pa mobilo tālruni 29249362 (A.Volfs).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.

Cirsmas novērtējums

2013.gada 19.martā rīkotajā izsolē nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, ar kopējo platību 12,7 m2, kadastra Nr.9001 001 0390 001 060, nomas tiesības ir ieguvusi Ligita Jermolajeva.

2013.gada 19.martā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – viendzīvokļa dzīvojamo ēku Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā ir ieguvis Viktors Zinovjevs.

2014.gada 21.augusta izsolē tiesības pirkt pašvaldības kustamo mantu – bieži sastopamos derīgos izrakteņus (smilts-grants) atradnē „Mežmaļi-Vītoli", Pūres pagastā, Tukuma novadā ir ieguvis SIA „Veismaņi".

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldība iznomā šādas nedzīvojamās telpas:
- Tidaholmas ielā 3, Tukumā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 18,0 m2 (telpa Nr.8, ēkas otrajā stāvā, saskaņā ar 27.08.2004. tehniskās inventarizācijas lietu Nr.1102, būves kadastra apzīmējums 9001 004 0768 001);
- „Gobās", Zentenē, Zentenes pagastā, Tukuma novadā, ar kopējo platību 20,2 m2 (telpa Nr.3 5,9 m2 platībā, Nr.4 14,3 m2 platībā, saskaņā ar 05.11.2012. ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu, būves kadastra apzīmējums 9096 002 0176 001).

Kontaktpersona: Tukuma novada Domes Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas speciālists Guntis Bondars, tālrunis 63107242

Tukuma novada Dome 2014.gada 21.augustā plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko pašvaldības kustamās mantas – bieži sastopamo derīgo izrakteņu (smilts-grants) atradnē „Mežmaļi-Vītoli", Pūres pagastā, Tukuma novadā, izsoli. Sākuma cena EUR 1,04 (viens euro, 4 centi) par 1 m³ (bez PVN, bez Dabas resursu nodokļa).

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldības īpašuma - nedzīvojamās telpas Spartaka ielā 11, Tukumā, (telpa Nr.29 ēkas pirmajā stāvā, saskaņā ar 21.10.1997. inventarizācijas lietu Nr.2141) ar kopējo platību 12,7 m2 nomas tiesību izsole notiks 2013.gada 19.martā plkst. 15:30 Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, Konferenču zālē.
Publicējamā informācija par nomas objektu


NEDZĪVOJAMO TELPU NOMAS LĪGUMS

2014.gada 19.maija izsolē nomas tiesības uz pašvaldības nekustamā īpašuma – Pils ielā 3-4, Tukumā, Tukuma novadā nedzīvojamo telpu Nr.1, telpu grupā 001 ar kopējo platību 30,0 m2 ir ieguvusi Una Ose.

2013.gada 15.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu ir ieguvuši:

1. Dana Bataraga nekustamo īpašumu „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā;
2. Elmārs Muižnieks nekustamo īpašumu „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā.

Tukuma novada Dome 2014.gada 5.augustā plkst.15:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Kultūras pils", Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.3, telpu grupā 005 ar kopējo platību 82,3 m2 nomas tiesību otro izsoli. Sākuma cena 0,34 euro/m2.

Tukuma novada Dome 2013.gada 19.martā plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atkārtotu nekustamā īpašuma Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1000,00.

Īpašuma apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579.

Izsoles noteikumi.

Tukuma novada Dome 2014.gada 21.augustā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Taisnā iela 9, Tukumā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena EUR 800,00.

Nekustamā īpašuma M.Parka ielā 36 Tukumā, izsole notiks 2013.gada 19.februārī, plkst. 15:00, Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā,  Sēžu zālē.

Izsoles noteikumi

2014.gada 10.jūnijā izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvis Andris Vanags.

 Tukuma novada Dome 2013.gada 15.janvārī Talsu ielā 4, Tukumā, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1. Telegrāfa ielā 11, Tukumā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.15:00). Sākuma cena Ls 1200,-

Apskate, iepriekš zvanot uz SIA „Jauntukums" pa tālruni 63120579. Izsoles noteikumi

2. „Pievildiņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls 4300,-. Izsoles noteikumi

3. „Mazpurviņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā (izsoles sākums pl.16:00). Sākuma cena Ls  3300,00,-. Izsoles noteikumi

Apskate, iepriekš zvanot uz Irlavas un Lestenes pagastu pārvaldi pa tālruni: 63154869.

2014.gada 19.maija izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu pašvaldības kustamo mantu ir ieguvuši:

1) mikroautobusu FORD TRANSIT – Tālis Lapsalis;
2) automašīnu VW Transporter – Ivars Kozlovskis;
3) automašīnu Mercedes Benz Vito 110 – Ingars Martunelis;
4) ugunsdzēsēju automašīnu – Mārtiņš Mētelis;
5) automašīnu Mitsubishi Space Wagon – Ingars Martunelis.

2012.gada 21.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – piecas cirsmas nekustamajā īpašumā „Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvuši:

1. Latvijas un Zviedrijas kopuzņēmums SIA „LATSIN" : cirsmas Nr.2 (izcērtamais apjoms 770 m³) un Nr.5 (izcērtamais apjoms 311 m³);

2. SIA „LASKANA - LOGISTIC" cirsmas Nr.1 (izcērtamais apjoms 387 m³), Nr.3 (izcērtamais apjoms 552 m³) un Nr.4. (izcērtamais apjoms 825 m³).

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

- automašīna Mitsubishi Space Wagon, reģistrācijas Nr.ED 9925, 1996.gads, sākumcena EUR 170. Apskate, iepriekš zvanot uz mobilo tālr. 26454277 (L.Legzdiņa).
Izsoles noteikumi. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa EUR 10,00.

Tukuma novada Dome 2012.gada 21.septembrī pl.11.00 Tukuma novada Domes Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko pašvaldības kustamās mantas - piecu cirsmu nekustamajā īpašumā "Mēdumi", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā izsoli.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Kultūras pils", Slampē, Slampes pagastā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.3, telpu grupā 005 ar kopējo platību 82,3 m2 nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 0,34 euro/m2.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16:00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma Pils ielā 3-4, Tukumā, Tukuma novadā nedzīvojamās telpas Nr.1, telpu grupas 001 ar kopējo platību 30,0 kv.m. nomas tiesību izsoli. Sākuma cena 2,40 euro/m2.

Tukuma novada Dome 2014.gada 19.maijā plkst.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

2014.gada 8.aprīlī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvusi Veronika Vasiļevska.

2012.gada 10.aprīļa izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu ir ieguvuši:

1. M.Bērzājas zemnieku saimniecība „Bluiskas" - nekustamo īpašumu „Dzintariņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā;

2. Sanita Rozenšteina - nekustamā īpašuma „Kaupiņi", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā dzīvokļu īpašumus:

1) dzīvokli Nr.2, viena istaba ar kopējo platību 33,6 m2;

2) dzīvokli Nr.3, divas istabas ar kopējo platību 60,7 m2;

3) dzīvokli Nr.4, viena istaba ar kopējo platību 68,3 m2.

Tukuma novada Dome 2014.gada 10.jūnijā pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Attīrīšanas stacija", Sēmē, Sēmes pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1850,00 euro.

Tukuma novada Dome 2012.gada 10.aprīlī pl.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

1.„Kaupiņi", Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā. Tiek izsolīts dzīvokļa īpašums Nr.2 (sākumcena Ls 600,-), Nr.3 (sākumcena Ls 940,-) un Nr.4 (sākumcena Ls 1000,-).

Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa tālruni: 63154603.

Izsoles noteikumi

2. „Dzintariņi", Irlavas pagastā, Tukuma novadā. Sākuma cena Ls 1300,-.

Apskate, iepriekš zvanot uz Lestenes un Irlavas pagastu pārvaldi pa tālruni: 63154869.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2014.gada 18.martā plkst.14.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

1) automašīna TOYOTA AVENSIS, reģistrācijas Nr.FJ 6294, 2000.gads, sākumcena  600,00 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26430536 (S.Rabkevičai);
2) mikroautobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.GR 1277, 1999.gads, sākumcena 2829,02 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 29293781 (K.Reihmanim);
3) automašīna VW Transporter, reģistrācijas Nr.HB 522, 2002.gads, sākumcena 2918,24 euro. Apskate, iepriekš zvanot pa tālr. 26172290 (G.Šedlers).

 2012.gada 7.februārī rīkotajā izsolē nedzīvojamās telpas Melnezera ielā 1, Tukumā - garāžas Nr.5 ar kopējo platību 18,2 m2, kadastra apzīmējums 9001 001 0409 008, nomas tiesības ir ieguvis Jānis Gagainis.

Tukuma novada Dome 2014.gada 8.aprīlī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko nekustamā īpašuma „Baseina zeme", Vienībā, Degoles pagastā, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena 1550,00 euro.

Apskate, iepriekš zvanot uz Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldi pa tālruni 26518987.Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 315.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa 15,00 euro.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome izsludina nekustamā īpašuma Katrīnas laukumā 3A, Tukumā, zemes starpgabala izsoli. Uz izsoli aicināti pieteikties līdzās esošo nekustamo īpašumu īpašnieki. Pieteikšanās termiņš – viens mēnesis no šā sludinājuma publicēšanas dienas. Pieteikšanās vieta: Tukuma novada Domes ēkas Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, 109.kabinetā, katru dienu darba laikā.

2014.gada 4.februāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – cirsmu nekustamajā īpašumā „Zeltabirzes, Jaunsātu pagastā, Tukuma novadā ir ieguvusi SIA „Metsa Forest Latvia".

 

Tukuma novada Dome informē, ka pašvaldības īpašuma - nedzīvojamās telpas (garāžas Nr.5) Melnezera ielā 1, Tukumā, ar kopējo platību 18,2 m2 nomas tiesību izsole notiks 2012.gada 7.februārī plkst. 15.00 Tukuma novada Domē, Tukumā, Talsu ielā 4, Sēžu zālē.

Pielikumi

2014.gada 7.janvāra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – autobusu Iveco Daily 50 ir ieguvusi SIA „GRATA JG".

2011.gada 22.novembrī izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu nekustamo īpašumu – meža zemi „Baltais mežs", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā, ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Stiga RM".

Tukuma novada Dome 2014.gada 4.februārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošo kustamo mantu:

2011.gada 16.augusta izsolē tiesības iegūt nekustamā īpašuma „Zelmeņi", Lestenes pagastā, Tukuma novadā, daļas par samaksu ir ieguvuši:

Tukuma novada Dome 2014.gada 7.janvārī pl.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 3410,00.

Tukuma novada Dome 2011.gada 22.novembrī pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko nekustamā īpašuma Meža zemi „Baltais mežs", Džūkstes pagastā, Tukuma novadā atkārtotu atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Kopējā platība 66 ha. Sākumcena Ls 68 000,-.

Tukuma novada Dome 2013.gada 12.novembrī pl.15.00 Talsu ielā 4, Tukumā, rīko atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli uz pašvaldībai piederošās kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā „Jaunsulas", Sēmes pagastā, Tukuma novadā (kadastra Nr.90780020061), 26. un 32. nogabali 5,2 ha kopplatībā, izcērtamais apjoms - 1978,68 m³, cirtes paņēmiens – kailcirte, nosacītā cena - Ls 60 000,00.

Cirsmu apskate notiks 2013.gada 1.novembrī plks.11:00. Pulcēšanās pie Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldes ēkas (Ezera ielā 1a, Sēmes pagastā, Tukuma novadā). Papildus informācija pa mob. tālr. 26430536.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2011.gada 20.septembrī pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

Tukuma novada Dome 2013.gada 29.oktobrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas autobusa Iveco Daily 50, reģistrācijas Nr.FE 7935, 2004.gads, Tukuma novadā atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 6200,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa mobilo tālruni 22015711.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi

Tukuma novada Dome 2011.gada 12.jūlijā pl.16.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, rīko šādu nekustamo īpašumu atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli:

2013.gada 24.septembra izsolē tiesības iegūt īpašumā par samaksu kustamo mantu – traktora tehniku K-700A ir ieguvis Andris Jurševics.

Tukuma novada Dome paziņo, ka par nedzīvojamo telpu Pasta ielā 29, Tukumā nomas tiesību 10.03.2011. rīkotās mutiskās izsoles uzvarētāju atzīta Mārīte Saulīte, kam piešķirtas tiesības slēgt nomas līgumu par nedzīvojamām telpām Pasta ielā 29, Tukumā (telpa Nr.2 un Nr.3 ēkas pirmajā stāvā ar kopējo platību 15,3 m2).

03.09.2013. Tukuma Sporta skolā notikušajā izsolē kustamo īpašumu automašīnu TOYOTA COASTER nosolīja SIA "BJ PROJEKTS".

Tukuma novada Dome paziņo, ka par nedzīvojamo telpu Kurzemes ielā 9, Tukumā nomas tiesību 10.03.2011. rīkotās mutiskās izsoles uzvarētāju atzīta politiskā partija „Tautas partija", reģ. Nr.40008045263, kurai piešķirtas tiesības slēgt nomas līgumu par nedzīvojamām telpām Kurzemes ielā 9, Tukumā (telpa Nr.5, telpu grupā 009 ar kopējo platību 16,4 m2 saskaņā ar 21.06.2001. inventarizācijas lietu Nr.2975, kadastra Nr.9001 004 0679 001).

Tukuma novada Dome 2013.gada 24.septembrī plkst.15.00 Tukuma novada pašvaldības Sēžu zālē, Talsu ielā 4, Tukumā, rīko kustamās mantas traktora tehnikas K-700A, reģistrācijas Nr.T1935LP, 1986.gads, atklātu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Sākuma cena Ls 1725,-.
Apskate, iepriekš zvanot uz Pūres un Jaunsātu pagastu pārvaldi pa tālruni 29249364.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē. Izsoles dalībniekus reģistrē Tukuma novada Domes 109.kabinetā darba laikā.
Pirms reģistrācijas izsoles dalībniekam Tukuma novada Domes kontā jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas un dalības maksa Ls 5,-.

Izsoles noteikumi