Drukāt

Zentenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pašvaldības zeme 9096 004 0198 1,97 1,65 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 143.55 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
2. Pašvaldības zeme 9096 002 0225 0,9 0,6 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 52,20 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča 26430536