Zentenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Pašvaldības zeme 9096 004 0198 1,97 1,65 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 143.55 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
2. Pašvaldības zeme 9096 002 0225 0,9 0,6 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 31.10.2019. nomas maksa gadā 52,20 euro (bez PVN) (87 euro/ha)
Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkēviča 26430536