Drukāt

Lestenes pagasts

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Celmiņi 90680030154 3,2  3,2  0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 29.10.2019. pašvaldībai piekritīgā zeme
 
Pārvaldes vadītājs  Vilnis Janševskis  29405027