Irlavas pagasts

 

Nr.p.k. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1 Mazlīdakas 9054 001 0129 0,7871 0,7871 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .05.2019 nomas maksa gadā 85,01 euro (bez PVN) (108 euro/ha)
2 Pie Dzirnavnieku kaltes 9054 004 0199 1,313 1,313 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība .05.2019. nomas maksa gadā 141,80euro  (bez PVN) (108 euro/ha)
Pārvaldes vadītājs  Vilnis Janševskis, tālr.  29405027