Sēmes pagstā

Nr. Nosaukums zemes vienības kadastra apzīmējums Kopējā platība, ha Iznomājamā platība, ha Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis Publikācijas datums Piezīmes
1. Sēme 1 9078 008 0175 3,8 1,19 0101 - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 03.08.2017 pašvaldībai piekritīgā zeme
               

Pārvaldes vadītāja Silvija Rabkeviča 26430536