VP projektamTukuma novada Dome no 2017.gada marta līdz 2019.gada decembrim turpina īstenot projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/011 „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamība Tukuma novadā, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.”, kura galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta mērķa grupa ir visi novada iedzīvotāji, jo īpaši trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem un bērni.

Projekta ietvarot ir organizētas bezmaksas lekcijas par atkarību profilaksi, par garīgās veselības veicināšanu, lekcijas atbilstoši tematiskajām veselības dienām pasaulē un lekcijas par seksuālo un reproduktīvo veselību. Tiek organizētas dažādas fizisko aktivitāšu nodarbības, piemērām, nūjošana, cigun, orientēšanās, veselību veicinoša vingrošana un peldēšana. Katru gadu tiek īstenotas četras nometnes – garīgās veselības veicinšānas, bērniem no trūcīgām ģimenēm, personām ar invaliditāti un veselīga uztura nometne. Projekta ietvaros tiek organizēti arī sporta un veselības svētki, veselības dienas pagastos, kā arī mobilitātes nedēļa, kas neiztrūkstoši notiks arī šogad.

Šogad vēl paredzētas šādas aktivitātes:

  • Krāsu terapijas nodarbības Tukumā un Irlavas pagastā,
  • nūjošanas nodarbības Pūres pagastā,
  • cigun nodarbības Slampes pagastā,
  • orientēšanās nodarbības Tukumā,
  • vingrošanas nodarbības Tukumā,
  • peldēšanas nodarbības pieaugušajiem,
  • veselīga uztura lietošanas nodarbības,
  • lekcijas jaunajiem un topošajiem vecākiem,
  • u.c.

Lai iegūtu informāciju par plānotajiem pasākumiem to norises vietām un laikiem lūdzam sekot pasākumu plānam Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē: https://www.tukums.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/veselibas-aprupe/veselibas-veicinasanas-projekts un Facebook lapā https://www.facebook.com/Tukumapasvaldiba/ .

Aicinam piedalīties ikvienu!

VP logo josla

Sagatavots 17.06.2019.