R unIPAr Tukuma novada Domes 2019. gada 31. janvāra lēmumu (prot.Nr.2, 4.§.) aktualizēts Tukuma novada attīstības programmas 2015.-2021. gadam Investīciju plāns (IP 2019.1) un Rīcības plāns (RP 2019.1).

Saskaņā ar Ministra kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikuma Nr. 628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 73. punktu, pašvaldība ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, aktualizē attīstības programmas Rīcības plānu un Investīciju plānu.

Investīciju plānā ir apkopoti priekšlikumi par īstenoto vai aktualitāti zaudējušo projektu izņemšanu, jaunu investīciju projektu ideju iekļaušanu un esošo investīciju projektu ideju informācijas grozījumiem jeb aktualizēšanu atbilstoši jaunākajām tendencēm.

Aktualizētā plānu versija pieejama Tukuma novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv sadaļā “Normatīvie akti”, “Attīstības plānošanas dokumenti”.